Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i članka 2. Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara Gradsko vijeće Grada Bjelovara objavljuje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

I.

Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara (u nastavku teksta Savjet mladih). Savjet mladih Grada Bjelovara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Bjelovara koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

II.

Savjet mladih Grada Bjelovara broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, te 9 zamjenika članova. U Savjet mladih Grada Bjelovara mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Bjelovara koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina.

Članove Savjeta mladih Grada Bjelovara bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine od najmanje 40 mladih u roku od  15 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.
Navedeni ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara i njihovih zamjenika podnose se u pisanom obliku Odsjeku za naplatu i pravne poslove Grada Bjelovara i obavezno sadrže sljedeće podatke:

naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
podaci o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, broj mobitela, e-mail adresa)
obrazloženje prijedloga

Predlagatelj mora biti  potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovoga poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću i objavljuju na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira tajnim glasovanjem članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

VII.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara» najkasnije do 29. lipnja 2020. godine.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BJELOVARA

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content