Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, KLASA: 371-02/14-01/36, URBROJ: 2103/01-01-14-3 od 20. lipnja 2014. godine raspisujem

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

 1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje pismenih zahtjeva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam koji su u vlasništvu Grada Bjelovara ili na upravljanju kod Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu : stanovi ).
 2. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam imaju građani pod uvjetom:
  1. da su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara, minimalno 5 ( pet ) godina neprekidno ,
  2. da on ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan ili kuću u vlasništvu na području Republike Hrvatske, 
  3. da on ili članovi njegove obitelji nisu otkupili stan po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  4. da nemaju u najmu odgovarajući stan koji je u vlasništvu pravnih osoba ili Grada Bjelovara,
  5. da ukupni prosječni mjesečni neto prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini ( sva sredstva ostvarena po osnovu rada, prihoda od imovine ili na neki drugi način) ne prelazi dvostruki iznos prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

  Gore navedeni uvjeti moraju se ispuniti kumulativno.

  Osobe koje su se prodajom kuće ili stana dovele u teže stambene prilike, odnosno na drugi način otuđile svoju imovinu nemaju pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam.

 3. Red prvenstva za davanje stanova u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:
  1. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
  2. godine radnog staža podnositelja zahtjeva ostvarenog u Republici Hrvatskoj,
  3. neprekidno prebivalište na području grada Bjelovara (godine),
  4. sudjelovanje u Domovinskom ratu, 
  5. socijalno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva,
  6. materijalno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva, 
  7. uvjeti stanovanja, 
  8. zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva i
  9. ponovno natjecanje za dodjelu stana u najam.

  Lista reda prvenstva utvrđuje se primjenom kriterija iz stavka 1. ove točke tako da se svi podneseni zahtjevi za davanje stanova u najam rangiraju određivanjem broja bodova primjenom odredbi članaka 13 , 14. ,15 , 16 , 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 7/13).

 4. Zahtjev za davanje stana u najam podnosi se na obrascu “Zahtjev za davanje stana u najam ” ( u daljnjem tekstu: Zahtjev ), a isti se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2 , II kat, soba br. 43, svakoga radnog dana u trajanju natječajnog roka u vremenu od 08,00 do 12, 00 sati.

  Uz zahtjev moraju se priložiti slijedeći dokumenti :

  1. Domovnicu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva.
  2. Uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva .
  3. Izvadak iz matice rođenih podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva.
  4. Mišljenje Centra za socijalnu skrb Bjelovar o statusu izvanbračne zajednice s članom obiteljskog domaćinstva, ovjerena preslika sudske presude o istom ili Izjava ovjerena kod Javnog bilježnika.
  5. Potvrdu Općinskog suda, Zemljišno–knjižni odjel o posjedovanju nekretnina u vlasništvu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva . 
  6. Izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenu kod javnog bilježnika, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva :
   • nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan, niti koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca ,
   • nisu otkupili stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
   • da nemaju u najmu odgovarajući stan koji je u vlasništvu pravnih osoba,
   • nisu prodali kuću ili stan, odnosno na drugi način otuđili svoju imovinu. 
  7. Potvrda HZMO-a o radnom stažu.
  8. Potvrdu da je podnositelj zahtjeva korisnik pomoći za uzdržavanje.
  9. Potvrdu o primanjima za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva :
   • s osnova dohotka ostvarenog u protekloj godini izdanu od strane nadležne Porezne uprave, 
   • s osnova novčanih primanja u protekloj godini dobivenih od strane Centra za socijalnu skrb Bjelovar, 
   • s osnova mirovine za proteklu godinu izdanu od strane HZMO – područna služba Bjelovar , 
   • s osnova dječjeg doplatka u protekloj godini izdanu od strane HZMO – područna služba Bjelovar, 
   • s osnova naknade za nezaposlene u protekloj godini izdanu od strane Hrvatskog zapošljavanje, područna služba Bjelovar . 
  10. Potvrdu nadležnog tijela državne uprave da podnositelj zahtjeva ima status hrvatskog branitelja s upisanim vremenom sudjelovanja u Domovinskom ratu.
  11. Dokumenti kojima se dokazuje zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva ili invalidnost tj. stupanj oštećenja organizma:
   • rješenje invalidske komisije Mirovinsko-invalidskog osiguranja radnika za podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva – ovjerena preslika nadležne službe
   • pravomoćno rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata- ovjerena preslika od Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti , Bjelovarsko- bilogorske županije,
   • potvrda Centra za socijalnu skrb o tjelesnom ili mentalnom oštećenju za podnositelja zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva ( pod uvjetom da se ne nalazi na odgoju i skrbi u ustanovi ),
   • mišljenje ili nalaz nadležnog liječnika ako podnositelj zahtjeva ili član porodičnog domaćinstva boluje od kroničnih bolesti. 
  12. Ostale dokumente kojima podnositelj zahtjeva dokazuje stambeni status :
   • ugovor o najmu stana,
   • izjava podnositelja zahtjeva da koristi iznajmljeni stan bez ugovora,
   • izjava podnositelja zahtjeva o stanovanju kod roditelja, rodbine ili sl., 
   • izjava podnositelja zahtjeva ,najmoprimca, da koristi neodgovarajući stan u vlasništvu ili na upravljanju kod Grada Bjelovara.
 5. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu s potrebnim prilozima i u zatvorenim kovertama s naznakom „Javni poziv – Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam – ne otvarati “ poštom na adresu: Grad Bjelovar,  Trg E. Kvaternika 2 /I, 43 000 Bjelovar ili se osobno predaju na istoj adresi u pisarnici Grada Bjelovara.
 6. Rok za podnošenje zahtjeva je 60 ( šezdeset ) dana od dana objave natječaja u tjedniku “Bjelovarac” , na oglasnoj ploči Grada Bjelovara i na web stranicama Grada Bjelovar.
 7. Nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
 8. Povjerenstvo za davanje stanova u najam, osnovano i imenovano Odlukom (KLASA: 371-02/13-01/42, URBROJ: 2103/01-01-13-3, od 23. listopada 2013.), obaviti će bodovanje zaprimljenih Zahtjeva, utvrditi konačni prijedlog Liste reda prvenstva i objaviti ga na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Bjelovara najkasnije u roku od tri ( 3 ) mjeseca od dana objave Javnog poziva.
 9. Nezadovoljni kandidat, podnositelj zahtjeva, ima pravo prigovora na konačni prijedlog Liste kojom se odbija ili odbacuje njegov zahtjev u roku od osam ( 8 ) dana računajući od dana objave konačnog prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.
  Nezadovoljni kandidat, podnositelj zahtjeva, ima pravo prigovora na utvrđeni red prvenstva i izvršeno bodovanje u roku od osam ( 8 ) dana računajući od dana objave konačnog prijedloga Liste na oglasnoj ploči Grada Bjelovara i web stranici Grada Bjelovara.
  Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu : Gradonačelnik ) u pisanom obliku. O prigovoru Gradonačelnik donosi Odluku . Odluka Gradonačelnika je konačna.
 10. Nakon rješavanja svih prigovora Gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam koja se donosi za razdoblje od četiri (4) godine te utvrđuje datum stupanja na snagu iste i objavljuje istu na web-u i oglasnoj ploči Grada Bjelovara.
 11. Podizanje obrazaca, zahtjeva i sve ostale informacije i obavijesti u svezi ovog Javnog poziva i podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2/II, ili na tel. 622- 053 , soba br. 43.

 

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content