Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR

GRADONAČELNIK

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, KLASA: 371-01/19-01/06, URBROJ: 2103/01-01-19-3 od 11. ožujka 2019. godine raspisujem

J A V N I P OZ I V

za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pismenih zahtjeva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam koji su u vlasništvu Grada Bjelovara ili na upravljanju kod Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu: stanovi).

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam imaju građani pod uvjetom:

1. da su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara, minimalno 5 ( pet ) godina neprekidno ,

2. da on ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan ili kuću u vlasništvu na području Republike Hrvatske,

3. da on ili članovi njegove obitelji nisu otkupili stan po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

4. da nemaju u najmu odgovarajući stan koji je u vlasništvu pravnih osoba ili Grada Bjelovara,

5. da ukupni prosječni mjesečni neto prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini ( sva sredstva ostvarena po osnovu rada, prihoda od imovine ili na neki drugi način) ne prelazi dvostruki iznos prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Gore navedeni uvjeti moraju se ispuniti kumulativno.

Osobe koje su se prodajom kuće ili stana dovele u teže stambene prilike, odnosno na drugi način otuđile svoju imovinu nemaju pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam.

III.

Red prvenstva za davanje stanova u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:

1. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

2. godine radnog staža podnositelja zahtjeva ostvarenog u Republici Hrvatskoj,

3. neprekidno prebivalište na području grada Bjelovara (godine),

4. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

5. socijalno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva,

6. materijalno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva,

7. uvjeti stanovanja,

8. zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva i

9. ponovno natjecanje za dodjelu stana u najam.

Lista reda prvenstva utvrđuje se primjenom kriterija iz stavka 1. ove točke tako da se svi podneseni zahtjevi za davanje stanova u najam rangiraju određivanjem broja bodova primjenom odredbi članaka 13 , 14. ,15 , 16 , 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 7/13).

IV.

Zahtjev za davanje stana u najam podnosi se na obrascu “Zahtjev za davanje stana u najam ” ( u daljnjem tekstu: Zahtjev ), a isti se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2 , II kat, soba br. 33, svakoga radnog dana (osim petkom) u trajanju natječajnog roka u vremenu od 08,00 do 10,00 sati.

Uz zahtjev moraju se priložiti slijedeći dokumenti :

1. Domovnicu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva.

2. Uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva .

3. Izvadak iz matice rođenih podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva.

4. Mišljenje Centra za socijalnu skrb Bjelovar o statusu izvanbračne zajednice s članom obiteljskog domaćinstva, ovjerena preslika sudske presude o istom ili Izjava ovjerena kod Javnog bilježnika.

5. Potvrdu Općinskog suda, Zemljišno–knjižni odjel o posjedovanju nekretnina u vlasništvu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva .

6. Izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenu kod javnog bilježnika, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva :

– nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan, niti koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca ,

– nisu otkupili stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

– da nemaju u najmu odgovarajući stan koji je u vlasništvu pravnih osoba,

– nisu prodali kuću ili stan, odnosno na drugi način otuđili svoju imovinu.

7. Potvrda HZMO-a o radnom stažu.

8. Potvrdu da je podnositelj zahtjeva korisnik pomoći za uzdržavanje.

9. Potvrdu o primanjima za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva :

– s osnova dohotka ostvarenog u protekloj godini izdanu od strane nadležne Porezne uprave,

– s osnova novčanih primanja u protekloj godini dobivenih od strane Centra za socijalnu skrb Bjelovar,

– s osnova mirovine za proteklu godinu izdanu od strane HZMO – područna služba Bjelovar ,

– s osnova dječjeg doplatka u protekloj godini izdanu od strane HZMO – područna služba Bjelovar,

– s osnova naknade za nezaposlene u protekloj godini izdanu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područna služba Bjelovar .

10. Potvrdu nadležnog tijela državne uprave da podnositelj zahtjeva ima status hrvatskog

Branitelja s upisanim vremenom sudjelovanja u Domovinskom ratu.

11. Dokumenti kojima se dokazuje zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva ili invalidnost tj. stupanj oštećenja organizma:

– rješenje invalidske komisije Mirovinsko-invalidskog osiguranja radnika za podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva – ovjerena preslika nadležne službe

– pravomoćno rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata- ovjerena preslika od Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti , Bjelovarsko- bilogorske županije,

– potvrda Centra za socijalnu skrb o tjelesnom ili mentalnom oštećenju za podnositelja zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva ( pod uvjetom da se ne nalazi na odgoju i skrbi u ustanovi ),

– mišljenje ili nalaz nadležnog liječnika ako podnositelj zahtjeva ili član porodičnog domaćinstva boluje od kroničnih bolesti.

12. Ostale dokumente kojima podnositelj zahtjeva dokazuje stambeni status :

– ugovor o najmu stana,

– izjava podnositelja zahtjeva da koristi iznajmljeni stan bez ugovora,

– izjava podnositelja zahtjeva o stanovanju kod roditelja, rodbine ili sl.,

– izjava podnositelja zahtjeva ,najmoprimca, da koristi neodgovarajući stan u vlasništvu ili na upravljanju kod Grada Bjelovara.

V.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu s potrebnim prilozima i u zatvorenim kovertama s naznakom „Javni poziv – Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam – ne otvarati “ poštom na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 /I, 43 000 Bjelovar ili se osobno predaju na istoj adresi u pisarnici Grada Bjelovara.

VI.

Rok za podnošenje zahtjeva je 120 (sto dvadeset) dana od dana objave natječaja u tisku, na oglasnoj ploči Grada Bjelovara i na web stranicama Grada Bjelovar.

VII.

Nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

VIII.

Povjerenstvo za davanje stanova u najam, osnovano i imenovano Odlukom (najam (KLASA: 371-02/17-01/20, URBROJ: 2103/01-01-17-3, od 3. srpnja 2017.)), obavit će bodovanje zaprimljenih Zahtjeva, utvrditi konačni prijedlog Liste reda prvenstva i objaviti ga na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Bjelovara najkasnije u roku od tri ( 3 ) mjeseca od zatvaranja Javnog poziva.

IX.

Nezadovoljni kandidat, podnositelj zahtjeva, ima pravo prigovora na konačni prijedlog Liste kojom se odbija ili odbacuje njegov zahtjev u roku od osam ( 8 ) dana računajući od dana objave konačnog prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.

Nezadovoljni kandidat, podnositelj zahtjeva, ima pravo prigovora na utvrđeni red prvenstva i izvršeno bodovanje u roku od osam ( 8 ) dana računajući od dana objave konačnog prijedloga Liste na oglasnoj ploči Grada Bjelovara i web stranici Grada Bjelovara.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu : Gradonačelnik ) u pisanom obliku. O prigovoru Gradonačelnik donosi Odluku . Odluka Gradonačelnika je konačna.

X.

Nakon rješavanja svih prigovora Gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam koja se donosi za razdoblje od četiri (4) godine te utvrđuje datum stupanja na snagu iste i objavljuje istu na web-u i oglasnoj ploči Grada Bjelovara.

XI.

Podizanje obrazaca, zahtjeva i sve ostale informacije i obavijesti u svezi ovog Javnog poziva i podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2/II, ili na tel. 622- 065 , soba br. 33.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak, v.r.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content