Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18), članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 3/19) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva, KLASA: 360-01/19-01/17, URBROJ: 2103/01-01-20-43, od 15. siječnja 2020. godine, a u svezi s članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19), Gradonačelnik Grada Bjelovara dana
16. siječnja 2020. godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane
stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara
radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva
I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Bjelovara, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Bjelovara imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Bjelovara u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana.

II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Bjelovara, na adresi Trg Eugena Kvaternika 2, u Bjelovaru, radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, ili na WEB stranici Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr . Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:
1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
4) javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).
5) dokaz stambenog statusa:
• ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;
• e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
6) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,
7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
8) dokaz o školovanju djece – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta,
9) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
10) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
11) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
12) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.
Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.
Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama Grada Bjelovara najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4., 5., 6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

III.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Bjelovara ili šalje preporučenom poštom do zaključno 17.
veljače 2020. godine, naslovljeno na adresu:

GRAD BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2
p.p. 30, 43000 Bjelovar
uz naznaku:
„Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana po Programu POS – NE OTVARAJ“

IV.

Bodovanje i uvrštavanje na drugu Dodatnu listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik
Grada Bjelovara“, broj 3/19).

V.

Prijedlog druge Dodatne liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Bjelovara.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu druge Dodatne liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na drugu Dodatnu listu reda prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga druge dodatne Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Bjelovara, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

VI.

Podnositelji zahtjeva uvršteni na Listu reda prvenstva i Dodatnu listu reda prvenstva imaju prvenstvo pri kupnji stana iz Programa POS na području Grada Bjelovara pred podnositeljima uvrštenim na drugu Dodatnu listu reda prvenstva.

VII.

Konačna druga Dodatna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Bjelovara, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

VIII.

Lokacija gradnje višestambene zgrade je građevinsko zemljište u Bjelovaru u Ul. Antuna Šoljana, k.č.br. 1119/21 k.o. Bjelovar (čkbr. 378/10 upisana u zk.ul.br. 5271-A k.o. Grad Bjelovar).
KLASA: 360-01/19-01/17
URBROJ: 2103/01-01-20-44
Bjelovar, 16. siječnja 2020.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

Prilozi za Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content