Javni poziv za sufinanciranje udruga iz područja gospodarstva

Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje udruga iz područja gospodarstva za 2015. godinu, Klasa:402-07/15-01/4, Urbroj:2103/01-01-15-7, od 01.travnja 2015. godine, Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA

 1. Pozivaju se Udruge s područja Grada Bjelovara čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, (u daljnjem tekstu: Udruge) da u skladu s djelatnosti udruga građana dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje, a za što je u Proračunu Grada Bjelovara rezervirano 100.000,00 kuna.
 2. Zahtjev za subvenciju mogu podnijeti udruge:

  • koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Grada Bjelovara,
  • koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje,
  • čiji je rad osmišljen na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.
 3. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • Presliku Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske (za udruge koje prvi put prijavljuju program za financiranje)
  • Presliku Izvoda iz registra neprofitnih organizacija s RNO brojem 
  • Potvrdu o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva 
  • Presliku Financijskog izvještaja za 2014. godinu, sukladno Uredbi o računovodstvenom poslovanju neprofitnih organizacija 
  • Obrazac zahtjeva se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva, a može se podići i u Gradu Bjelovaru u Upravnom odjelu za gospodarstvo.
 4. Javni poziv traje do iskorištenja sredstava.

 5. Neće se razmotriti zahtjevi koji su:

  • nepotpuni
  • bez svih obveznih priloga 
  • od podnositelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Bjelovaru.
 6. Prihvatljivi troškovi za dodjelu subvencija su:

  • troškovi rada udruge
  • priprema za nastup na sajmovima (vakcinacija, troškovi najma prostora na sajmovima, dio troškova puta i smještaja, troškovi natjecanja itd.) .

  Grad Bjelovar će subvencionirati do 50 % traženog iznosa iz zahtjeva, a maksimalno do 7.000,00 kuna.

 7. Javni poziv se objavljuje na internetskim stranicama Grada Bjelovara (http://www.bjelovar.hr) i na oglasnoj ploči Grada.
  Dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Telefon: 043/622-064 ili email: jkzubic@bjelovar.hr, kontakt osoba Jasminka Kišantal Zubić.

  Zahtjevi se dostavljaju poštom, u zatvorenoj koverti s naznakom JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA, na adresu Grada Bjelovara:

Grad Bjelovar
Upravni odjel za gospodarstvo
Trg Eugena Kvaternika 2
43 000 Bjelovar

KLASA:402-07/15-01/4
URBROJ:2103/01-01-15-8
Bjelovar, 01.04.2015.

 

Zahtjev za subvenciju udruga iz područja gospodarstva / 0.3 MiB /

Back to top