Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani (Bjelovar, Ul. Josipa Kozarca)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004
URBROJ: 2103/01-06/11-17-0006
Bjelovar, 13. 06. 2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar,
Trg Eugena Kvaternika 2

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:
    • formiranje građevne čestice i građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br. 466, 452/2, 452/1, 451, 450, 449, 445, 444, 478, 477, 506, 495, 494, 465, 493, 492, 475, 504, 1373/1, 1373/2, 1372, 1371, 1396, 1397, 1395, 1403, 1248 i 1243 k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani ( Bjelovar, Ul. Josipa Kozarca ).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. 06. 2017. godine od 11 – 13 sati, na lokaciji: Grad Bjelovar – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2 – II kat – soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Vera Šimek, ing. građ.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content