Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole – građenje višestambene zgrade 2. skupine i građenje pomoćne građevine -garaža, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000101

URBROJ: 2103/01-06/8-19-0005

Bjelovar, 25.09.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIP MATIĆ, HR-43000 BJELOVAR, CVJETNA 29

ANA MATIĆ, HR-43000 BJELOVAR, CVJETNA 29

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za -formiranje građevne čestice građevine stambene namjene, 2.b skupine – od k.č.br. 3256 (gr.br.2059/1), 3257 (gr.br. 2059/3), 3258 ( gr.br.2059/2), 3259 (gr.br. 2058/1), 3260 (gr,br. 2058/2 i 2058/4) i 3261 ( gr.br. 2058/3) formira se nova k.č.br 3260 (gr.br. 2058/4)građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

-višestambeno-poslovna zgrada P+3 (osam stanova)

-građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 2. skupine – garaža

na postojećoj građevnoj čestici novormirana k.č.br. 3260 (gr.br. 2058/4) k.o. Bjelovar (Bjelovar, P.Zrinskog 9).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  09.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE

Dubravka Golec, ing.građ

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content