Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom nerazvrstane ceste – Staroplavnička ulica u Starim Plavnicama

Klasa: 406-01/18-01/55
Urbroj:2103/01-01-18-2

Evidencijski broj nabave: 5-06-U/18

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD REKONSTRUKCIJOM NERAZVRSTANE CESTE – STAROPLAVNIČKA ULICA U STARIM PLAVNICAMA

Ova usluga financira se iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” (Ugovor broj 773403/2018).

CPV:71247000-1

  1. UPUTE PONUDITELJIMA
  2. Obrazac ponude (1)
  3. IZJAVA – (Prilog 2)
  4. PRIJEDLOG UGOVORA
  5. Troškovnik ugovorenih radova
  6. Projekt TD 301/16 (tekst i grafika)

BJELOVAR, lipanj 2018. godine

Naručitelj Grad Bjelovar pokrenuo je postupak jednostavne nabave stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji nerazvrstane ceste – Staroplavnička ulica u Starim Plavnicama za koji sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a. Nabava se provodi sukladno Uputama o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4/17).

Ovim putem se objavljuje poziv za dostavu ponuda na internetskoj stranici Grada Bjelovara i na stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Dokumentacija uz Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom nerazvrstane ceste – Staroplavnička ulica u Starim Plavnicama

Back to top