Prethodna analiza tržišta za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/17-01/37
URBROJ : 2103/01-05/2-17-3

Evidencijski broj nabave: 2-07/17-U

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje okvirnog sporazuma stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 27.06.2017. godine do 12:00 sati.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Usluga prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine, uputite na e-mail adresu: itkalicanac@bjelovar.hr

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Prilozi:

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
  • Pojašnjenje troškovnika
Prilozi za nadmetanje za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine / 1.4 MiB /

Back to top