Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prethodna analiza tržišta za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/17-01/37
URBROJ : 2103/01-05/2-17-3

Evidencijski broj nabave: 2-07/17-U

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje okvirnog sporazuma stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 27.06.2017. godine do 12:00 sati.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Usluga prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine, uputite na e-mail adresu: itkalicanac@bjelovar.hr

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Prilozi:

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
  • Pojašnjenje troškovnika
Prilozi za nadmetanje za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine / 1.4 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content