Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju garažnih mjesta u Bjelovaru, Blagoja Berse

Natječaji

KLASA : 944-01/14-01/25
URBROJ : 2103/01-01-14- 4

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju garažnih mjesta u Bjelovaru, Blagoja Berse ; KLASA:944-01/14-01/25;URBROJ; 2103/01-01-14-2 od 06.05.2014, Gradonačelnik , Grada Bjelovara dana 06.05. 2014, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju garažnih mjesta u Bjelovaru, Blagoja Berse

 1. Javni natječaj raspisuje se za nekretnine, garažna mjesta ,označena kao :
  1. k.č.br. 4385, oranica, u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,
  2. k.č.br. 4795, oranica , u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,
  3. k.č.br. 4796, oranica, u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,
  4. k.č.br. 4797, oranica , u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,
  5. k.č.br. 4798, oranica , u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,

  upisana u zk.ul.br. 6992 sve u k.o. Grad Bjelovar.

  • početna cijena za svako garažno mjesto iznosi 5.480,64 kuna.
  • jamčevina iznosi 548,00 kuna.
 2. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

  Pravo prvokupa dokazuje se izvodom iz zemljišnih knjiga.

  Svaka čestica pojedinačno predstavlja predmet prodaje.

  Ponuditelji za javni natječaj mogu licitirati za kupnju samo jedne čestice .

  Pravo prvokupa ima ponuditelj, vlasnik kuće u ulici Blagoje Berse u Bjelovaru,što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga i ako prihvati najvišu izlicitiranu cijenu.

 3. Plaćanje kupoprodajne cijene izvršiti će se jednokratno, u roku 8 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji .
 4. Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine, na račun Grada Bjelovara broj HR 432402006-1802400001, model 68, poziv na broj 7757- OIB.

  Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

 5. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu : Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom “ne otvaraj Javni natječaj za prodaju garažnih mjesta u Bjelovaru B. Berse”
 6. Rok za podnošenje ponuda je 16. svibnja 2014. godine do 15, 00 sati.
 7. Ponuda mora biti numerirana i uvezena u plastični uvez i uz osobne podatke mora sadržavati : oznaku nekretnine, iznos ponuđene cijene, zainteresirani prijavi trebaju priložiti fotokopiju osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o uplati jamčevine, a oni s pravom prvokupa dokaz o vlasništvu , dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova stanovanja i ostalih potraživanja.
 8. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 20. svibnja . 2014 . godine, u 12,00 sati.
 9. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan 20.svibnja . 2014. godine, u 12,30 sati.

  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenik ponuditelja.

 10. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
 11. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnine koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača, bez navedenog razloga.
 12. Svim ponuditeljima dostavit će se Odluka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, u roku od 5 dana, od dana njenog donošenja na koju mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana preuzimanja.

  Najpovoljniji ponuditelj dužan je s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

 13. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine, najpovoljnijem ponuditelju.

  Kupac plaća cijenu objave obavijesti o Javnom natječaju i cijenu procijene nekretnine.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-053.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content