Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za osnivanje prava građenja poslovne zgrade u sklopu projekta tržnice javnim prikupljanjem ponuda

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 45. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18), članka 5. stavka 2. i članka 25. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/13, 1/16 i 5/17) i Odluke Gradonačelnika Grada Bjelovara o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje poslovne zgrade u sklopu projekta tržnice (KLASA: 940-01/18-01/17, URBROJ: 2103/01-01-18-4, od 28. 03. 2018. godine), Grad Bjelovar  raspisuje:  

JAVNI NATJEČAJ
za osnivanje prava građenja poslovne zgrade u sklopu projekta tržnice
javnim prikupljanjem ponuda

Grad Bjelovar raspisuje Javni natječaj za osnivanje prava građenja radi izgradnje poslovne zgrade u sklopu projekta tržnice koja se sastoji od poslovne zgrade i nadstrešnice, sukladno Idejnom rješenju B-PROJEKT-a d.o.o. iz Bjelovara, br. T.D. 29/18 iz veljače 2018. kao zajedničke investicije Grada Bjelovara i Investitora. Grad Bjelovar i Investitor biti će sunositelji istog prava građenja. Investicija Investitora odnosi se na izgradnju poslovne zgrade. Grad Bjelovar izgradit će nadstrešnicu i urediti građevnu česticu na način da osigura kolni pristup na česticu s javne površine iz Ulice Brune Bušića, izgraditi parkirališta i urediti ostale površine.

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA:
  osnivanje prava građenja za sunositelja na građevinskom neizgrađenom zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara i to na čestici koja će biti formirana sukladno aktu nadležnog upravnog tijela od postojećih čestica k.č.br. 1005/2 i 1005/1, zk.ul.br. 5687, k.o. Grad Bjelovar (brojevi katastarskih čestica 5923/3 i 5923/2, planirane ukupne površine cca 1519 m²) u Ulici Brune Bušića u Bjelovaru, na određeno vrijeme u trajanju od 25 godina, u svrhu izgradnje poslovne zgrade predviđene tlocrtne površine 267,41 m² u ul. Brune Bušića u Bjelovaru, prema Idejnom rješenju B-PROJEKT-a d.o.o. iz Bjelovara, br. T.D. 29/18 iz veljače 2018., situaciji i tlocrtu prizemlja, iz lista 17 i lista 18 istog, (koji su sastavni dio natječajne dokumentacije).Po izradi Idejnog projekta i ishođenju Lokacijske dozvole formirat će se konačna čestica (od postojećih čestica k.č.br. 1005/2 i 1005/1, zk.ul.br. 5687, k.o. Grad Bjelovar) i utvrditi konačna tlocrtna površina predmetne poslovne zgrade.S najboljim ponuditeljem Grad Bjelovar sklopit će najprije Predugovor o osnivanju prava građenja, a po formiranju konačne čestice i glavni Ugovor o osnivanju prava građenja.Namjena predmetne zgrade je poslovna zgrada sa četiri funkcionalne jedinice-tri poslovna prostora-trgovine (mesnica kao osnovna djelatnost u poslovnoj zgradi, pekara i restoran brze hrane) i sanitarni čvor u javnoj uporabi. Predmetna poslovna zgrada sastoji se od prizemlja.
 2. IZNOS POČETNE MJESEČNE NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA:Početna visina mjesečne naknade za osnivanje prava građenja iznosi 1.000,00 kn (tisućukuna). Iznos predmetne naknade neće se mijenjati ukoliko konačna tlocrtna površina poslovne zgrade Idejnim projektom bude odstupala najviše 10 %, u suprotnom, cijenu će odrediti nadležno tijelo.Visina mjesečne naknade za osnivanje prava građenja revalorizirat će se svake 3 godine, po sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja, sukladno kretanju indeksa cijena stambenih nekretnina (ICSN) koje objavljuje Državni zavod za statistiku, na način da se iznos mjesečne naknade za osnivanje prava građenja utvrđen na dan sklapanja ugovora množi sa korekcijskim faktorom (k). Korekcijski faktor utvrđuje se kao omjer zadnjeg objavljenog indeksa cijena stambenih nekretnina za tromjesečje (ICSN) u vrijeme revalorizacije (A) i baznog indeksa cijena stambenih nekretnina (ICSN) na dan vrednovanja iz Procjembenog elaborata (B), odnosno prema izrazu k = A / B.  Bazni Indeks cijena stambenih nekretnina (ICSN) na dan vrednovanja iz Procjembenog elaborata iznosi B = 100,20 (indeksi cijena stambenih nekretnina za treće tromjesečje 2017., objavljeno 19. siječnja 2018., 2017Q3).
 3. ROK ZA KOJI SE OSNIVA PRAVO GRAĐENJA:Pravo građenja zasnovat će se na rok od 25 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja.
  Po isteku roka pravo građenja može se produžiti sukladno tada važećim propisima.
  Po prestanku prava građenja Grad Bjelovar stječe u vlasništvo izgrađenu poslovnu zgradu, bez obaveze naknađivanja vrijednosti iste i obeštećivanja sunositelja prava građenja u bilo kojem drugom obliku.
 4. OPĆI UVJETI  JAVNOG NATJEČAJA:
  Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima mogu biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.Pisane prijave za sudjelovanje na Javnom natječaju  se dostavljaju u zatvorenim kovertama s naznakom  „ne otvaraj“ – Prijava na Javni natječaj za osnivanje prava građenja, preporučeno putem pošte ili se predaju osobno u pisarnici Grada Bjelovara, na adresi Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.U prijavi je potrebno dostaviti pisani dokaz o uplati jamčevine za sudjelovanje na Javnom natječaju u iznosu od 30.000,00 kn (tridesettisućakuna) na IBAN HR4324020061802400001, model 68, uz poziv na broj 7706-OIB, svrha uplate „Jamčevina za sudjelovanje na  javnom natječaju za osnivanje prava građenja“.Prijave se predaju u roku od 10 dana od dana objave obavijesti o Javnom natječaju u lokalnom glasilu i objave Javnog natječaja na web stranici Grada Bjelovara.Kriteriji za odabir najboljeg ponuditelja su:              

  1. najviši ponuđeni iznos mjesečne naknade za osnivanje prava građenja,
  2. najbolji poslovni plan za narednih pet godina, pod uvjetom da ispunjava sve druge uvjete Javnog natječaja.

  Prednost pri odabiru ima ponuditelj čiji poslovni plan bude ocijenjen kao najbolji, uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne naknade za osnivanje prava građenja.

  U slučaju da izabrani ponuditelj ne zaključi Predugovor o osnivanju prava građenja u roku od 30 dana od primitka Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine. 

  Ponuditeljima koji nisu zadovoljili na Javnom natječaju uplaćena jamčevina se vraća, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja ili odluke o poništenju Javnog natječaja.

  Najboljem Ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Predugovor o osnivanju prava građenja, uplaćena  jamčevina neće se vratiti, nego mu se za taj iznos umanjuje mjesečna naknada za osnovano pravo građenja.

  Grad Bjelovar zadržava pravo poništiti Javni natječaj bez dodatnih objašnjenja sve do trenutka zaključenja obvezujućeg preduugovora s najboljim ponuditeljem.

 5. POSEBNI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
  A. Ponuditelj
  čija ponuda bude odabrana kao najbolja obavezat će se:

  1. završiti izgradnju poslovne zgrade i započeti poslovnu djelatnost u roku od 6 mjeseci od izdavanja građevinske dozvole;
  2. dozvoliti javnu uporabu sanitarnog čvora koji je sastavni dio poslovne zgrade i predati isti na upravljanje ovlaštenoj osobi, bez naknade.

  B. Grad Bjelovar u obvezi je:

  1. izgraditi nadstrešnicu i urediti građevnu česticu na način da osigura kolni pristup na česticu s javne površine iz Ulice Brune Bušića, izgraditi parkirališta i urediti ostale površine;
  2. naručiti izradu Idejnog projekta;
  3. ishoditi sve potrebne dozvole za izgradnju tržnice-poslovne zgrade i nadstrešnice;
  4. snositi trošak izvođenja priključaka na sanitarni čvor u sklopu poslovne zgrade.

  Ukoliko investitor, sunositelj prava građenja, ne izgradi poslovnu zgradu u ugovorenom roku (iz točke 5. A. 1.), Grad Bjelovar može Ugovor o osnivanju prava građenja raskinuti, bez obaveze da sunositelju prava građenja naknadi vrijednost radova do raskida Ugovora, i bez obaveze da sunositelju prava građenja izvrši povrat uplaćene jamčevine.

  Ukoliko se Ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom sunositelja prava građenja, Grad Bjelovar može u roku od 30 dana od raskida Ugovora pozvati sunositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove, ili to može o trošku sunositelja prava građenja izvršiti Grad Bjelovar.

  Ostale pretpostavke i uvjeti za prijevremeni raskid Ugovora o osnivanju prava građenja regulirat će se samim Ugovorom.

  Grad Bjelovar i sunositelj prava građenja uredit će svoje međusobne odnose vezane uz izgradnju građevina sukladno Idejnom Rješenju posebnim ugovorom.

  Sve troškove koje ponuditelji imaju u svezi s ovim Javnim natječajem, snose sami ponuditelji, bez obzira na ishod ovog Javnog natječaja, te se podnošenjem prijave odriču prava zahtijevati naknadu štete ili troškova koje su imali u svezi s ovim Javnim natječajem.

  Najbolji Ponuditelj čija ponuda bude izabrana bit će u obvezi snositi troškove:

  • komunalnog doprinosa  i vodnog doprinosa sukladno važećim propisima,
  • izvođenja svih priključaka tri poslovna prostora na komunalnu infrastrukturu,
  • financiranja i ishođenja sve potrebne dokumentacije sukladno članku 108. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17), kao i izvođenja radova,
  • solemnizacije Ugovora o osnivanju prava građenja,
  • zajedno s Gradom Bjelovarom u jednakom dijelu sudjelovati u stvarnom trošku izrade Geodetskog projekta i Idejnog projekta.
 6. SADRŽAJ PRIJAVE:Prijava mora biti potpisana, a stranice i dokumentacija numerirane i uvezane te mora sadržavati: 
  1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju;
  2. Iznos ponuđene mjesečne naknade za pravo građenja;
  3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini;
  4. Poslovni plan za narednih pet godina koji sadrži: opis poslovanja i djelatnosti, opis strukture ulaganja (tehnička i tehnološka), projekcija financijskih izvještaja – račun dobiti i gubitka i financijski tijek za 2017., postojeći broj radnika, plan i broj zapošljavanja novih radnika;
  5. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije na natječaju;
  6. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine na kojoj će se zasnovati pravo građenja;
  7. Izjavu da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti Predugovor o  osnivanju prava građenja, snositi trošak solemnizacije Glavnog Ugovora o osnivanju prava građenja, kao i ostale navedene troškove pod točkom 5. Javnog natječaja te da u cijelosti prihvaća uvjete Javnog natječaja.

  Ponuditelj  mora dostaviti i slijedeće dokumente kao dokaz  navedenih sposobnosti:

  6.1. Za pravnu i poslovnu sposobnost:

  1. Ispravu o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog natječaja.

  2. Izjavu ponuditelja/zakonskog zastupnika ponuditelja, ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom izjavljuje da protiv gospodarskog subjekta nije pokrenut stečaj, postupak likvidacije, da nad njim nije određena prisilna uprava, da nije sklopio sporazum s vjerovnicima, da nije prekinuo poslovne aktivnosti ili da nije u nekoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka sukladno zakonima i drugim propisima te da u odnosu na njega nisu pokrenuti navedeni postupci ili radnje, ne starijom od 30 dana do dana objave Javnog natječaja.

  6.2. O nekažnjavanju:

  1. Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ponuditelju/zakonskom zastupniku ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zloporabu položaja i ovlasti, zloporabu obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevaru, računalnu prijevaru, prijevaru u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog natječaja. Zakonski zastupnik ponuditelja izjavu daje za sebe i za pravnu osobu.

  2.Uvjerenje da se protiv ponuditelja/zakonskog zastupnika ponuditelja ne vodi kazneni postupak.

  6.3. Za financijsku i gospodarsku sposobnost:

  1.Potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza po evidencijama koje vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana do dana otvaranja ponuda. 

  2.Obrazac BON-2 (SOL-2 ili drugi), iz kojeg je vidljivo da nije bio u blokadi žiro – računa u prethodnih 6 mjeseci. Obavezno je obuhvatiti dan objave Javnog natječaja.

  3.Bilanca, račun dobiti i gubitka (GFI-POD) odnosno odgovarajući financijski izvještaj (BON 1 ili slično) čime dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2017. godinu, jednak ili veći od 2.000.000,00 kn. Ovime ponuditelj dokazuje financijsku stabilnost i sposobnost pravodobnog izvršenja investicije-izgradnje poslovne zgrade, kao i podmirivanja svih obaveza koje iz iste investicije proizlaze. 

  4.Potvrdu Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara, iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru, ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog natječaja.

  Svi dokazi financijske i gospodarske sposobnosti dostavljaju se u izvorniku ili od strane javnog bilježnika ovjerenoj preslici. 

  6.4. Tehničku i stručnu sposobnost

  Tehničku i stručnu sposobnost ima gospodarski subjekt koji je u mogućnosti uredno izvršiti usluge zahtijevane kvalitete. U tu svrhu potrebno je dostaviti:

  • Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je registriran za  djelatnost: mesnica-maloprodaja svježeg mesa i mesnih prerađevina,
  • Izjavu ponuditelja o duljini iskustva u obavljanju usluga.

  Nepotpune, nepravodobne i nevaljane ponude neće se razmatrati.

 7. PROVOĐENJE  JAVNOG NATJEČAJA Javno otvaranje održat će se u maloj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, dana 13. travnja 2018. u 12,00 sati.Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Predugovora o osnivanju prava građenja, prednost će imati slijedeća najpovoljnija ponuda uz uvjet da ponuditelj prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.
 8. ODLUKA O ODABIRU 
  Javno otvaranje ponuda obavlja nadležno Povjerenstvo Grada Bjelovara koje utvrđuje da li su ispunjeni formalni uvjeti natječaja, o istom sastavlja zapisnik te predlaže nadležnom tijelu donošenje Odluke o izboru najboljeg ponuditelja.Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi nadležno tijelo Grada Bjelovara.Nadležno tijelo Grada Bjelovara zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i poništenja Javnog natječaja bez obrazloženja.
 9. JAMSTVO (BANKOVNA GARANCIJA) ZA ISPUNJENJE OBVEZA ZAHVATA U PROSTORU
  Grad Bjelovar od Ponuditelja čija ponuda bude izabrana, prilikom sklapanja Predugovora o osnivanju prava građenja, obvezan je dostaviti  jamstvo za ispunjenje obveze zahvata u prostoru iz točke 1. ovog Javnog natječaja u obliku bezuvjetne bankovne garancije (jamstva), plative na prvi poziv, na iznos od 1.000.000,00 kn (slovima:milijunkuna), s rokom važenja 12 mjeseci od datuma sklapanja Predugovora, s mogućnošću produženja. Po ishođenju uporabne dozvole ponuditelju će se vratiti dostavljeno sredstvo osiguranja.
 10. UVID U DOKUMENTACIJU ZA JAVNI NATJEČAJPonuditelji koji žele sudjelovati u Javnom natječaju mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za Javni natječaj-Idejno rješenje na adresi Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, soba broj 54/II, od dana objave Javnog natječaja sve do isteka roka za podnošenje ponuda u vremenu od 12,00-15,00 sati. Informacije o javnom natječaju mogu se dobiti  u Gradu Bjelovaru na broj tel: 043/622-054, 043/622-056.

  GRAD BJELOVAR

Idejno rješenje poslovne zgrade i nadstrešnice u sklopu projekta tržnice

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content