Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Galovac, k.o. Grad Bjelovar, k.o. Gornje Plavnice)

Natječaji

KLASA. 945:-01/15-01/14
URBROJ: 2103/01-01-15-5

Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 945-01/15-01/14 ;UBROJ:2103/01-01-15-3 od 22.travnja 2015 godine, Grad Bjelovar, dana 22. travnja 2015. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara do privođenja
namjeni, a najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, označenim kao:

  • K.O. GALOVAC
   1. dio od k.č.br. 49/1 u površini od 3600 m², početni iznos cijene zakupa je 216,00 kuna,
   2. dio od k.č.br. 48 i k.č.br 49/1 u površini od 2000 m², početni iznos cijene zakupa je 120,00 kuna,
   3. dio od k.č.br. 48 i k.č.br 49/1 u površini od 1400 m², početni iznos cijene zakupa je 100,00 kuna obje iz zk.ul.br. 1839.
  • K.O. GRAD BJELOVAR
   1. zemljišta privremenih oznaka P8, P7, P5, P4,pašnjak zvan Lepirac, ukupne površine 33.545 m², k.o. Grad Bjelovar, početni iznos cijene zakupa je 2.012,70 kuna,
   2. k.č.br. 4534, oranica, površine 2641 m², početni iznos cijene zakupa je 200,00 kuna i
    k.č.br. 4535, oranica, površine 9443 m², početni iznos cijene zakupa od 700, 00 kuna, obje iz zk.ul.br. 6992.

   Zemljišta pod točkom 1. i točkom 2. čine cjelinu, ponuditelj može dati ponudu za samo sva zemljišta navedena pod točkama.

  • K.O. GORNJE PLAVNICE
   1. k.č.br. 1500/2, livada Jelinac, površine 0,2467 ha, zk.ul.br.2327, početni iznos cijene zakupa je 148,02,kuna.
   2. k.č.br. 1501/2, livada Jelinac, površine 0,1902 ha, zk.ul.br.2327, početni iznos cijene zakupa je 114,12 kuna.
 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda i objaviti će se na web stranici i Oglasnoj ploči Grada Bjelovara.

  Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvo zakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu.

 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je do dana 29. travnja 2015 godine, do 15 sati.

 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.

 5. Ponuda mora sadržavati:

  • ime, prezime i adresu ponuđača,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
  • broj čestice i katastarske Općine,
  • iznos ponuđene cijene po svakoj katastarskoj čestici
  • uplatnicu jamčevine
  • presliku osobne iskaznice ili izvod iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o pravu prvenstva za zakup (dosadašnji Ugovor)
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB,uz naznaku svrha uplate: „Jamčevina za natječaj – zakup zemljišta“. Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.

 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene a dosadašnji zakupnik ima pravo prvo zakupa, ako uredno plaća zakupninu i prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupa.

 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 5 dana od primitka obavijesti o odabiru sa Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.

 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom: “Ponuda za natječaj za zakup zemljišta u k.o. ………..”.

 10. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Bjelovara i ista će biti dostavljena u roku od 10. dana od donošenja.

 11. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

 12. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se vidjeti u upravnoj zgradi i Grada Bjelovara, ( soba br.43 ) u vremenu od 13-15 sati radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj: 043/ 622-054.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

Back to top