Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna

Urbanistički plan uređenja Sjeverozapad 1

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
KLASA : 350-02/13-01/2
URBROJ : 2103/01-06/1-14-31
U Bjelovaru, 13.5.2014.

Osnovom članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) te sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11 i 50/12.), Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora objavljuje :

OBAVIJEST O IZRADI
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVEROZAPAD 1 – izmjena i dopuna

  1. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja “SJEVEROZAPAD 1“ – izmjena i dopuna (dalje : Plan) donijelo je Gradsko vijeće na 30. sjednici („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/2013).
  2. Površina obuhvata omeđena je sa istočne strane Ulicom M. Krleže, sa južne Križevačkom i sa sjevera Ul. Kralja Tvrtka. U obuhvatu Plana sve zemljišne čestice nalaze se u k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani.
  3. Uvid u osnovni Plan moguć je na web stranici Grada Bjelovara, rubrika Prostorni planovi, naslov UPU Sjeverozapad 1.
  4. Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za zahvate u prostoru unutar obuhvata Plana. Prijedlozi se mogu podnositi do 17. lipnja 2014. godine, na adresu : Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar, s naznakom “UPU Sjeverozapad 1 – izmjena” uz prilog kopije katastarskog plana s naznačenim zahvatom. Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.
  5. U postupku donošenja Plana provest će se javna rasprava s javnim uvidom, tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a termin kojih će biti pravodobno objavljen u sredstvima javnog priopćavanja.

s štovanjem,

PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top