Obavijest o izradi plana – Prostorni plan uređenja Grada Bjelovara – 4. Izmjene i dopune

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA : 350-02/16-01/8
URBROJ : 2103/01-06/5-16-28
Bjelovar , 27. 6. 2016.

PREDMET : PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BJELOVARA – 4. Izmjene i dopune – Obavijest o izradi plana

Osnovom Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) (dalje : Zakon), Grad Bjelovar je pokrenuo proceduru donošenja 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA (dalje : Plan).

Člankom 88. Zakona propisano je da nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana, obavještava javnost o izradi u Informacijskom sustavu prostornog uređenja i na web stranicama jedinice lokalne samouprave.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Odluka o izradi donijeta je na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. lipnja 2016. godine i objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 3/2016.

Javnost će sukladno zakonskim propisima biti obaviještena o terminu javne rasprave.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologijeg

 

Back to top