Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2012./2013.

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09. i 11/09.) i članka 2. i 18. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara (KLASA: 604-02/09-01/3, URBROJ: 2103/01-02-09-4 od 10. prosinca 2009. godine), Gradonačelnik Grada Bjelovara 21. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija Grada Bjelovara
za akademsku godinu 2012/2013.

 1. Grad Bjelovar za akademsku godinu 2012/2013. dodjeljuje stipendije sljedećim studentima: [gn_table]
  Red. Broj Prezime i ime
  1. ŠIMUNOVIĆ STIPAN
  2. GAZDA JELENA
  3. MARKEŠIĆ IVA
  4. CVRTILA BRANIMIR
  5. TUŠKAN MARTINA
  6. ŠIKIĆ BRUNO
  7. KUŠEC IVANA
  8. MARUŠIĆ NIKOLINA
  9. MARTINOVIĆ OZREN
  10. MARČETIĆ JELENA
  11. ZELIĆ IVANA
  12. GLAVAK VEDRAN
  13. BUNDOVIĆ RUŽA
  14. ĐUKANOVIĆ MAJA
  15. OBRAZOVIĆ IVANA
  16. USUMOVIĆ OGNJEN
  17. ADŽAM SNJEŽANA
  18. BULOVIĆ ANITA
  19. KOTARAC ANAMARIA
  20. KRISTIĆ JOAKIM
  21. IMBRIŠAK SILVIJA
  22. JASENKO MATIJA
  23. POLOVIĆ RAHELA
  24. JURATOVAC MAJA
  25. SINKOVIĆ ANA
  26. ĆALUŠIĆ TOMISLAV
  [/gn_table]
 2. Ugovor o korištenju stipendije sklopit će se između Grada Bjelovara i korisnika stipendije, sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Bjelovara.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”.

KLASA:604-02/12-01/1
URBROJ: 2103/01-01-12-59
U Bjelovaru, 21. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

Back to top