Ponovni javni natječaj za prodaju nekretnina, zemljišta i garažnih mjesta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Tomaš

Natječaji

KLASA :944-01/15-01/ 10
URBROJ : 2103/01-01-15- 2

Grad Bjelovar na temelju Odluke o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina, zemljišta i garažnih mjesta u vlasništvu Grada Bjelovara, KLASA: 944-01/15-01/3, URBROJ: 2103/01-01-15 -2 dana 04.05. 2015. godine, raspisuje

PONOVNI JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina, zemljišta i garažnih mjesta
u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Tomaš

Javni natječaj raspisuje se za nekretnine označene kao :

  1. k.č.br. 684/4, kuća br. 9 i dvor u Tomašu, upisano u zk.ul.br.456, k.o. Tomaš
   • po početnoj cijeni od 20.101,54 kuna,
   • jamčevina iznosi 2.010,01 kuna.
  2. dvorišni stan i garaža u Bjelovaru, Šenoina ulica 15. izgrađeni na k.č.br. 2332, poduložak 22, zk.ul.br. 65, k.o. Grad Bjelovar,
   • po početnoj cijeni od 131.075,33 kuna,
   • jamčevina iznosi 13.107,53 kuna.
  3. k.č.br. 2871/1- vrt u Bjelovaru K.Frankopana, površine 1439m² upisane u zk.ul.br. 524, k.o. Grad Bjelovar.
   • po početnoj cijeni od 799.091,09 kuna
   • jamčevina iznosi 79.909,11 kuna.

   Na nekretnini je dozvoljena okvirna izgrađenost 60% s etažnošću zgrade – podrum + prizemlje + 2 kata + potkrovlje.

  4. zemljište k. č.br 424/5, u Bjelovaru, Viktora Bubnja, površine 2506 m2, zk.ul.br. 5035, k.o.Grad Bjelovar,
   • po početnoj cijeni od 479.109,61kuna,
   • jamčevina iznosi 47.910,96 kuna.
  5. zemljište, livada k.č.br.1284/4, površine 314 čhv, zk.ul.br. 336,k.o. Prgomelje
   • po početnoj cijeni od 3.830,72 kuna,
   • jamčevina iznosi 383,07 kuna.
  6. garažna mjesta u Bjelovaru, u Cvjetnoj ulici i to
   1. k.č.br. 441/44 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,
   2. k.č.br. 441/45 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,
   3. k.č.br. 441/46 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,
   4. k.č.br. 441/47 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,
   5. k.č.br. 441/48 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,
   6. k.č.br. 441/49 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,
   7. k.č.br. 441/50 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,
   8. k.č.br. 441/51 livada, u naravi garažno mjesto,površine 18 m²,

   upisane u zk.ul.br. 7941, sve u k.o. Grad Bjelovar.

   • po početnoj cijeni od 5.480,64 kuna, za jedno garažno mjesto,
   • jamčevina iznosi 548,06 kuna.

   Svaka čestica pojedinačno predstavlja predmet prodaje.

   Pravo prvokupa ima ponuditelj, vlasnik kuće u nizu u Cvjetnoj ulici u Bjelovaru, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga.

  7. Garažna mjesta u Bjelovaru, ulici Blagoja Berse, označena kao:
   1. k.č.br. 4795, oranica, u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,
   2. k.č.br. 4796, oranica, u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,
   3. k.č.br. 4797, oranica, u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,
   4. k.č.br. 4798, oranica, u naravi garažno mjesto, površine 18 m²,

   upisana u zk.ul.br. 6992 sve u k.o. Grad Bjelovar.

   • po početnoj cijeni za svako garažno mjesto 5.480,64 kuna,
   • jamčevina iznosi 548,06 kuna.

   Svaka čestica pojedinačno predstavlja predmet prodaje.

   Ponuditelji za javni natječaj mogu licitirati za kupnju samo jedne čestice.
   Pravo prvokupa ima ponuditelj, vlasnik kuće u ulici Blagoje Berse u Bjelovaru,
   što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga i ako prihvati najvišu izlicitiranu cijenu.

 1. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju svi punoljetni državljani RH i pravne osobe registrirane u RH a strane osobe ( fizičke i pravne ) ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH.
 2. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac plaća jednokratno, u roku 8 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
 3. Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine, na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB. Presliku dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 4. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu:Grad Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom “ne otvaraj Javni natječaj za prodaju nekretnina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. ———————————–“.
 5. Rok za podnošenje ponuda je 29.05. 2015, godine do 15, 00 sati.
 6. Ponuda mora biti numerirana i uvezena u plastični uvez i uz osobne podatke mora sadržavati:oznaku nekretnine, iznos ponuđene cijene, zainteresirani prijavi trebaju priložiti fotokopiju osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar,dokaz o uplati jamčevine, a oni s pravom prvokupa dokaz o vlasništvu, Izjavu o plačanju ovjere potpisa kod Javnog bilježnika ukoliko njegova ponuda bude prihvačena, troškove procijene nekretnine, dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja.
 7. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 02.06. 2015 godine, u 12,00 sati.
 8. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 02.06. 2015 godine, u 12,30 sati.
  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenik ponuditelja.
 9. U slučaju da sudionik natječaja snajpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda.
 10. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnine koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača, bez navedenog razloga.
 11. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine, najpovoljnijem ponuditelju.Kupac plaća cijenu objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene nekretnine.

  Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-053.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

Back to top