Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
KLASA : 406-01/17-01/47
URBROJ : 2103/01-05/2-17-3
Evidencijski  broj nabave: 2-05/17-Ro
 
PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Grad Bjelovar,  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe,  naručitelj  je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje okvirnog sporazuma stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje traje zaključno sa 11.07.2017. godine do 12:00 sati.
Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Opskrba električnom energijom u razdoblju od tri godine, uputite na e-mail adresu: itkalicanac@bjelovar.hr
Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.
Prilozi:
  1. Dokumentacija za nadmetanje
  2. ESPD obrazac
  3. Troškovnik 2x
Uputstva Ponuditeljima-2-05-17-Ro / 0.3 MiB /

ESPD-obrazac / 0.2 MiB /

GRAD BJELOVAR Troškovnik za 1 godinu / 0.1 MiB /

GRAD BJELOVAR Troškovnik za 3 godine-2-05-17-Ro / 0.1 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content