Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
KLASA: 406-01/17-01/30
URBROJ: 2103/01-05/2-17-3
Evidencijski  broj nabave: 5-06/17-Ra
 
PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Grad Bjelovar,  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova  naručitelj  je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje traje zaključno sa 11.05.2017. godine do 12:00 sati.
Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Rekonstrukcija dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu, uputite na e-mail adresu: itkalicanac@bjelovar.hr
Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.
Prilozi:
  1. Dokumentacija za nadmetanje
  2. ESPD obrazac
  3. Tehnička dokumentacija ( TD 566/15 )
  4. Troškovnik
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content