Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/19-01/01
URBROJ : 2103/01-05/2-18-4

Evidencijski broj nabave: 38-06-U/19

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave:
Usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje traje zaključno sa 29. 01. 2019. godine.
Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine, uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja).

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo naručitelja

 

 

Prilozi za Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content