Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Rekonstrukcija Livadske ulice u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/19-01/23
URBROJ : 2103/01-05/2-19-4

Evidencijski broj nabave: 4-06-Ra/19

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
Rekonstrukcija Livadske ulice u Bjelovaru

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje traje zaključno sa 18. 03. 2019. godine.
Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Rekonstrukcija Livadske ulice u Bjelovaru, uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja) .

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo naručitelja

 

 
Prilozi za prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Rekonstrukcija Livadske ulice u Bjelovaru

Podijeli s prijateljima!
Back to top