Sadržaj odluka s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 12. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donijelo sljedeće akte:

 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara Grada Bjelovara (usklada 1)
 • Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava spomeničke rente u 2014. godini;
 • Odluku o stavljanju van snage Provedbenog urbanističkog plana „Sjeverni dio Trga Stanka Vraza“;
 • Odluku o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
 • Odluku o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Odluku o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Odluku o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine;
 • Odluku o zaduženju za dugoročni kredit za financiranje izgradnje infrastrukture u Radničkom naselju u Bjelovaru u 2015. godini;
 • Odluku o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluku o pokretanju postupka izrade „Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.“
 • Pravilnik o sufinanciranju udruga iz područja gospodarstva;
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program potpora poljoprivredi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta:
  • I. osnovne škole Bjelovar;
  • II. osnovne škole Bjelovar;
  • III. osnovne škole Bjelovar;
  • IV. osnovne škole Bjelovar;
  • V. osnovne škole Bjelovar;
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za ravnopravnost spolova;
Sadržaj odluka s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 4.2 MiB /

Back to top