Sadržaj odluka sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 17. sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine donijelo sljedeće akte:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 4. Odluku o izradi 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 5. Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 8. Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara;
 9. Odluku o osnivanju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite Grada Bjelovara;
 10. Odluku o komunalnom doprinosu;
 11. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima;
 12. Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara;
 13. Odluku o izmjeni Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
 14. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017.-2019. godine;
 15. Odluku o odobravanju projekta izgradnje kotlovnice;
 16. Odluku o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare;
 17. Odluku o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu za izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
 18. Odluku o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2016. godini;
 19. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2016. godinu;
 20. Plan rashoda na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 21. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti;
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2015. godinu;
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2015. godini;
 25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2015. godini;
 27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2015. godini;
 28. Plan provođenja aktivnosti u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za 2016. godinu;
 29. Odluku o izmjeni dijela granice područja naselja Novi Pavljani i Malo Korenovo; 
 30. Odluku o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 31. Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
 32. Zaključak o utvrđivanju dopune Prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež;
 33. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2015.godinu;
Sadržaj odluka sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.1 MiB /

Back to top