Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/15-01/2
URBROJ: 2103/01-02-15-1
Bjelovar, 5. lipnja 2015.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 16. lipnja (utorak) 2015. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Mandatna pitanja:

 1. Izviješće o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika Simona Matića;
 2. Izviješće o početku obnašanja mandata vijećnice Marije Švub;

 

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 3. Donošenje:
  1. Odluke o izradi treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju;
  2. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna; 
  3. Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 6. Donošenje Odluke o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za 2015. godinu;
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara-članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. Bjelovar za donošenje Odluke skupštine društva o prodaji nekretnina u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o. kčbr. 1952/3 upisanih u z.k.ul.br. 1537 k.o. Gudovac;
 8. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta 1. dodatka Ugovora o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Poslovne zone Novi Borik-Lepirac;
 10. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Istok;
 11. Donošenje:
  1. Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2015. godini; 
  2. Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2015. godinu;
 12. Donošenje Izviješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu:
  1. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2014. godinu;
  2. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  3. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  4. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  5. Izviješća o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  6. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  7. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2014. godinu;
 13. Razmatranje Izviješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 14. Donošenje:
  1. Rješenja o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Komisije za izbor i imenovanja;
  2. Rješenja o razrješenju i imenovanju Predsjednika Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji;

Materijali za 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., i 13. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijali za 14. točku biti dostavljeni naknadno.
Materijal za 2. točku dnevnog reda dostavljen Vam je u zakonskom roku.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 6.3 MiB /

Back to top