Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/15-01/4
URBROJ: 2103/01-02-15-1
Bjelovar, 23. studeni 2015.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 3. prosinca (četvrtak) 2015. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu;
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini;
  4. Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara; 
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  3. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  6. Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  9. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  2. Odluke o planu razvojnih programa od 2016.-2018. godine;
  3. Odluke o projekciji Proračuna za 2017.-2018. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu; 
 7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2016. godini;
 8. Davanje odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rad za 2016. godinu;
 9. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Male Sredice“ u Bjelovaru- druga izmjena i dopuna;
 10. Izviješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih zahtjeva u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna;
 11. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za razdoblje 2016.-2018. godine; 
 12. Donošenje Odluke o produženju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2011.-2015.;
 13. Donošenje:
  1. Odluke o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ U 2016. godini;
  2. Pravilnika o subvencioniranju kamate iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara;
 17. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 18. Donošenje Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2016. godini;
 19. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4025/1k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade;
 20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna:
  1. Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
  2. Statuta II. osnovne škole Bjelovar:
  3. Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
  4. Statuta IV. osnovne škole Bjelovar:
  5. Statuta V. osnovne škole Bjelovar;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13.,14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr..

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 8.2 MiB /

Back to top