Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-05/13-01/5
URBROJ: 2103/01-02-13-1
Bjelovar, 16. rujna 2013.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13.) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13.)

SAZIVAM
3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za dan 23. rujna (ponedjeljak) 2013. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 3. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
  2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini;
  3. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu; 
 4. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
  3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  4. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2013. godini;
  5. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2013. godini;
  6. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2013. godini;
 5. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
  2. Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu; 
 6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 7. Razmatranje:
  1. Izviješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
  2. Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne o područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije;
 8. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine;
 9. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Donošenje:
  1. Odluke o davanju stanova u najam;
  2. Odluke o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine; 
 12. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o najmu plinske distributivne mreže u vlasništvu Grada Bjelovara;
 13. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne zone Novi Borik-Lepirac;
 14. Donošenje srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2014.-2016. godine;
 15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa općeg dobra nekretnina upisanih u zk.ul. 6903 k.o. Grad Bjelovar
 16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova:
  1. Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
  2. Odbora za odgoj i obrazovanje;
  3. Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku;
  4. Odbora za kulturu, šport i tehničku kulturu;
  5. Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju;
  6. Odbora za gospodarstvo;
  7. Odbora za ravnopravnost spolova;
  8. Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji; 
  9. Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
  10. Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
  11. Odbora za predstavke i pritužbe;
  12. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Bjelovara;
  13. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12., 13., 14., 15. i 17. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 16. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-039.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 1.8 MiB /

Back to top