Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Saziv 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/1
URBROJ: 2103/01-02-13-1
Bjelovar, 12. veljače 2013.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM
30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 20. veljače (srijeda) 2013. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

.Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 3. Donošenje:
  1. Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
  2. Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
  3. Izviješća o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 4. Donošenje:
  1. Odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
  2. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna;
  3. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Male Sredice – druga izmjena i dopuna;
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima;
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o smanjenju cijene zakupnine u 2013. godini za 30% po ugovorima o zakupu poslovnih prostora;
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
 8. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012.-2015. godine;
 9. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I, III i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2013. godini;
 11. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za gospodarenje sportskim objektima u vlasništvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
 12. Donošenje Odluke o uključenju Grada Bjelovara u akciju “Gradovi i općine-prijatelji djece”;
 13. Donošenje Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 14. Donošenje:
  1. Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude po javnom natječaju za osnivanje prava građenja na dijelu k.č.br.2446/2, z.k.ul.5137, k.o. Grad Bjelovar, na Trgu E. Kvaternika 7a;
  2. Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar za zasnivanje založnog prava;
 15. Donošenje Odluke o utvrđivanju početne (najniže) cijene kvadratnog metra zemljišta u Poslovnoj zoni Istok (k.č.br.1165/1, livada u Bilogorskoj ulici,površine 1995 m2 , upisane u z.k.ul. 1318 k.o. Grad Bjelovar);
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rekonstrukciju potkrovlja u Bjelovaru u Ulici A.B. Šimića1, Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru;
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

 

 

Materijali za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.8 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content