Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/13-01/6
URBROJ: 2103/01-02-13-1
Bjelovar, 4.prosinca 2013.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13.) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13.)

SAZIVAM
4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za dan 16. prosinca (ponedjeljak) 2013. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu;
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara; 
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2014. godini;
  3. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2014. godini;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2014. godini;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2014. godini;
  6. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2014. godini;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2014. godini;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2014. godini;
  9. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2014. godini;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  2. Odluke o planu razvojnih programa od 2014.-2016. godine;
  3. Odluke o projekciji proračuna za 2015.-2016. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 7. Donošenje:
  1. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara-druge izmjene i dopune;
  2. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Sjeverozapad 2”;
 8. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu;
 10. Donošenje Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora;
 12. Donošenje Odluke o osnivanju inkubatora za nove tehnologije-Tehnološko razvojnog centra Bjelovar (TRC Bjelovar);
 13. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove “Kulturni i multimedijski centar Bjelovar”;
 14. Donošenje Odluke o istupanju Grada Bjelovara iz Razvojne agencije “Sjever-DAN” d.o.o.;
 15. Izviješće:
  1. Uprave o podjeli društva Komunalac d.o.o. Bjelovar s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
  2. Nadzornog odbora o podjeli društva Komunalac d.o.o. Bjelovar s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 16. Donošenje Odluke o pokretanju postupka ukidanja Slobodne zone Bjelovar;
 17. Donošenje:
  1. Odluke o raskidu ugovora o osnivanju prava građenja sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar;
  2. Odluke o ne potraživanju naknade za zemljište nužno za redovnu uporabu zgrada u Bjelovaru u Ulici Matije Gupca broj 37 i broj 38;
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
 19. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog:
 20. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar;
 21. Izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 22. Odobrenje na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2014. godinu;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-039.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 1.3 MiB /

Back to top