Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-05/14-01/1
URBROJ: 2103/01-02-14-1
Bjelovar, 18. ožujka 2014.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13)

SAZIVAM

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 31. ožujka (ponedjeljak ) 2014. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu;
 4. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2014. godini;
  2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2014. godini;
  3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2014. godini;
  4. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2014. godini;
  5. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2014. godini;
  6. Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 5. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
  2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 6. Donošenje:
  1. Odluke o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar tijekom 2013. i 2014. godine;
  2. Odluke o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje; 
  3. Odluke o davanju Suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara-članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o.za donošenje Odluke Skupštine društva za prodaju dijela nekretnina u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o., dio čestice k.č.br.1952/1, upisane u zk.ul.br. 1357 k.o. Gudovac;
 7. Izvještaj o radu gradonačelnika u razdoblju 1.srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine;
 8. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
 9. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja “RADNIČKO NASELJE”;
 10. Donošenje Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja;
 11. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
 12. Donošenje:
  1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
  2. Odluke o dopuni Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
  3. Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima Mjesnih odbora;
 13. Donošenje Odluke o osnivanju Poslovne zone Jug;
 14. Donošenje Odluke o utvrđivanju početne cijene m 2 zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik Lepirac i Slobodnoj zoni Bjelovar;
 15. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski Bjelovar (nekretnina u Ulici Vlahe Paljetka k.č.br. 1003/77 (1981/1), z.k.ul. 6013 k.o. Grad Bjelovar);
 16. Donošenje Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2014. godini;
 17. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju:
  1. nekretnine označene kao k.č.br.2871/1 vrt zk.ul,br.524, k.o. Grad Bjelovar u ul. K.Frankopana, Bjelovar
  2. zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik Lepirac i Slobodnoj zoni Bjelovar
  3. k.č.br. 424/5, oranica, z.k.ul.5035, k.o. Grad Bjelovar, u Bjelovaru u Ulici Viktora Bubnja;
 18. Donošenje Plana rashoda za nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 19. Donošenje Statuta Multiimedijskog centra Bjelovar;
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
 21. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
 22. Donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 1.6 MiB /

Back to top