Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-05/14-01/3
URBROJ: 2103/01-02-14-1
Bjelovar, 4. lipnja 2014.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13)

SAZIVAM
8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 12. lipnja (četvrtak) 2014. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu; 
 3. Donošenje:
  1. Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Radničko naselje” (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/98);
  2. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage PUP “Sjeverni dio Trga S. Vraza” u Bjelovaru (“Službeni glasnik Općine Bjelovar”, broj 1/93, 2/93).
 4. Donošenje Izviješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu:
  1. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  2. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
  3. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  4. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  5. Izviješća o izvršavanju Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2013. godini;
  6. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2013. godini;
  7. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2013. godini;
 5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac privremene oznake P9 trgovačkom društvu „Poduzeće za ceste d.o.o.“ Bjelovar;
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti „Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar za prijenos prava građenja;
 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o nastavku kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2013“ do iskorištenja sredstava; 
 10. Analiza davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Bjelovara; 
 11. Donošenje Plan davanja koncesija za 2015. godinu;
 12. Donošenje:
  1. Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara;
  2. Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
 13. Izvješće o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2013. godinu;

Materijali za 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Materijal za 2. točku dnevnog reda dostavljen Vam je prethodno u zakonskom roku.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 3.0 MiB /

Back to top