Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/4
URBROJ: 2103/01-02-14-1
Bjelovar, 3. rujna 2014.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13)

SAZIVAM
9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 12. rujna (petak) 2014. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 4. Razmatranje Izviješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 5. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine;
 6. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru,
 8. Donošenje Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja;
 10. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o izdavanju Suglasnosti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za građenje nove školske zgrade pored zgrade četiri srednje škole u Bjelovaru; 
 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar; 
 14. Izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;

Materijali za 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Materijal za 14. točku dnevnog reda dostavljen Vam je prethodno u zakonskom roku.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 3.5 MiB /

Back to top