Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava – distributivni vodovod na Trgu Stjepana Radića u Bjelovaru, 2. skupina

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000072
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 05.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za<
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – distributivni vodovod na Trgu Stjepana Radića u Bjelovaru, 2. skupine,
      na kat.čest. broj 5944 (gr.broj 3292, 3996/1 (dio 3122), (dio 3125), (dio 3126), (dio 3127), (dio 3188) sve k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar, Bjelovar, Trg Stjepana Radića.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.07.2018. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content