Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene (vodoopskrbni cjevovod u naselju Prespa u Bjelovaru)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000113
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0005
Bjelovar, 14.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
   • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbni cjevovod u naselju Prespa u Bjelovaru (spoj Prespa- Ždralovi), 2. skupine,
    • na 1098/6, 1098/5, 1098/4 i 1214 k.o. Ždralovi Prespa (spoj Prespa-Ždralovi), , 653/4, 653/3, 653/2,653/1, 1382/5, 1382/4 i 1382/2 k.o. Prespa Prespa,.
  • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2017. godine od 08:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  • Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
  Tina Pisarek, građ.tehničar
  Back to top