Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje Izmjene i dopune građevinske dozvole za – građenje građevine stambene namjene – stambena, 2. skupine i građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – poslovna – uredski prostor, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000126
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0004
Bjelovar, 31.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
RADOJKA JANKOVIĆ, HR-43000 BJELOVAR, PAVLEKA MIŠKINE 19
dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole za
    • građenje građevine stambene namjene – stambena, 2. skupine
    • građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – poslovna -uredski prostor, 2. skupine,

    na katastarskim česticama k.č.br.4859 (zk.čest.broj 1653/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar Bjelovar, Pavleka Miškine 19.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.11.2018 u 09:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Back to top