Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uvid u spis – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija ulice Vidikovac (cesta i pješačka staza s oborinskom odvodnjom), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000022
URBROJ: 2103/01-06/13-17-0005
Bjelovar, 22.05.2017.
 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija ulice Vidikovac (cesta i pješačka staza s oborinskom odvodnjom), 2. skupine,
    • na  k.č.br.1197 k.o. Ždralovi, 714/2 k.o. Brezovac i 6024 k.o. Bjelovar k.o. Bjelovar (Bjelovar, Vidikovac od stac.0+000.00(kbr.3) do stac.1+356,15 m (kbr.138)).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.06.2017 u 09:00-10:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Golec Dubravka, ing.građ
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content