Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Viši referent za komunalni doprinos i komunalni i prometni redar

Klasa: UP/I-363-04/20-01/68
Urbr: 2013/01-06/18-20-2
Bjelovar, 13.11.2020.

Grad Bjelovar (OIB 18970641692), Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, viši referent za komunalni doprinos i komunalni i prometni redar
na temelju čl. 34. i čl. 77. Zakona o općem upravnom postupku (‘’Narodne novine’’, broj 47/09 – dalje u tekstu: ZUP) radi upravnog postupka donošenja rješenja kojim se nalaže održavanje dvorišta, okućnice, vrta, voćnjaka, zelene i druge površine u Patkovcu 28 donosi

ZAKLJUČAK

1. Nepoznatim nasljednicima pokojne Kate Blažeković iz Patkovca 28 postavlja se privremeni zastupnik u osobi Hrvoja Mladinića, odvjetnika iz Bjelovara, Antuna Mihanovića 15 b radi zaštite njihovih prava i interesa u upravnom postupku donošenja rješenja kojim se nalaže održavanje dvorišta, okućnice, vrta, voćnjaka, zelene i druge površine u Patkovcu 28 – kat. čest. 891 z.k. uložak 729 k.o. Prespa, zadnji poznati vlasnik Kata Blažeković (umrla).
2. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će stranke navedene u točki I izreke ovoga zaključka u navednoj upravnoj stvari sve dok se oni ili njihovi opunomoćenici odnosno stvarni vlasnici ne pojave pred ovim upravnim tijelom.
3. Poziva se privremeni zastupnik da se prihvati povjerene mu dužnosti te da je u svemu savjesno i u skladu s zakonom obavlja.

OBRAZLOŽENJE

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, viši referent za komunalni doprinos i komunalni i prometni redar zaprimio je više prijava u smislu da su dvorište, okućnica, vrt, voćnjak, zelena i druga površina u Patkovcu 28 – kat. čest. 891 z.k. uložak 729 k.o. Prespa (u nastavku predmetna nekretnina) neodržavani i zapušteni.

Dana 26.10.2020. godine izvršen je očevid na adresi Patkovac 28, te je utvrđeno da na predmetnoj parceli godinama nije košena i održavana trava, nisu održavane grane stabla, živice, ukrasno bilje i ostalo zelenilo, da je predmetna parcela obrasla korovom i raslinjem, što je protivno odredbama Odluke o komunalnom redu, a parcela kao takva može biti izvor/leglo zmija i štakora i predstavljati opasnost za zdravlje stanovnika (dokaz fotografije koje su sastavni dio predmeta).
U ispitnom postupku je utvrđeno:
-da je vlasnica predmetne nekretnine Kata Blažeković umrla dana 27. rujna 2019. godine (dokaz: rodni i smrtni list koje je izdao Matični ured u Bjelovaru koji je sastavni dio predmeta)
-da iza pokojne Kate Blažeković nije vođen ostavinski postupak (dokaz: dopis Općinskog suda u Bjelovaru od 07. listopada 2020. godine koji je sastavni dio predmeta)
-da eventualni nasljednici Kate Blažeković nisu uknjižili pravo vlasništva u zemljišnoj knjizi (dokaz: izvadak iz zemljišnih knjiga koji je sastavni dio predmeta).

Kako se radi o neuređenoj, neodržavanoj i zapuštenoj parceli koju treba očistiti (pokositi travu, iščupati korov, obrezati grane zelenila) odnosno obaviti sve potrebne radnje radi dovođenja parcele u uredno stanje radi zaštite prava i interesa stranaka sukladno odredbi čl. 34. ZUP-a valjalo je odrediti odrediti privremenog zastupnika.

Slijedom iznijetog i temeljem uvodno citiranih propisa valjalo je riješiti kao u izreci ovog zaključka.

Sukladno članku 34. stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku ovaj zaključak će se objaviti u ”Službenom glasniku Grada Bjelovara”, na oglasnoj ploči Grada Bjelovara i na web stranici Grada Bjelovara https://www.bjelovar.hr

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :
Prema odredbi članka 77. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se zaključak može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNI DOPRINOS I KOMUNALNI I PROMETNI REDAR
Leonard Šćuric, ing. građ., v.r.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content