Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/19-01/56
URBROJ : 2103/01-05/2-19-5
Bjelovar, 10. listopada 2019.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice,
VEZANO UZ PROVEDBU OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I
KOHEZIJA 2014.-2020.“, REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.04.2.1.04
(UGOVOR br. KK.04.2.1.04. 0699)

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova, proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
1. Naziv i OIB naručitelja
Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
OIB: 18970641692

2. Evidencijski broj nabave
11-07-Ra/19

3. Predmet nabave
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice

4. Datum početka prethodnog savjetovanja
30.09.2019. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja
09.10.2019. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak
Ne

7. Tekst primjedbe ili prijedloga , bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu
Nije bilo primjedbi ili prijedloga

8. Odgovor na primjedbu ili prijedlog
Nije primjenjivo

Naručitelj će rezultate prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), https://eojn.nn.hr/Oglasnik, najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje te na internet stranici Grada Bjelovara https://www.bjelovar.hr
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će postupak javne nabave za nabavu javnih radova sukladno objavljenoj dokumentaciji.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Back to top