Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (listopad 2018. – prosinac 2018.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u listopadu, studenom i prosincu 2018. godine donio sljedeće akte:
• Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja radi odabira najpovoljnijih ponuda i dodjele prodajnih mjesta prigodom Svih svetih;
• Zaključak o određivanju privremene lokacije za prodaju voća i povrća iz kamiona, prodaju rabljene robe sa štandova i prodaju božićnih drvaca;
• Ugovor br. 11-06/U-18 o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete u Staroplavničkoj ulici u Bjelovaru s trgovačkim društvom Ening d.o.o. Bjelovar;
• Dodatak br. 1. Ugovora br. 16-06-U/18 za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
• Odluka odoznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, Bjelovar;
• Ugovor br. 11. za izradu podloga i analiza „hub.in Bjelovar“ te predstavljanje na konferenciji Digital InnovationHubsAnnual Event 2018.;
• Ugovor o zakupu termina dvorane u M.O. SPORTSKE DVORANE GUDOVAC – (49 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GUDOVAC – (6 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC – (20 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u M.O. GUDOVAC;
• Ugovor o korištenjudvorane u M.O. Dr. A. STARČEVIĆ –(6 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Dr. A. STARČEVIĆ – (5 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. HRGOVLJANI – (9 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. S. RADIĆ – (16 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. STARE PLAVNICE – (10 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. NOVOSELJANI – (4 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO;
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. CIGLENA (7 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TOMAŠ (5 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KOKINAC;
• Ugovor o korištenju dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO;
• Ugovor o zakupu termina dvorane u M.O. SPORTSKE DVORANE PRGOMELJE;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska u ulici Andrije Hebranga u Bjelovaru;
• Odluka o davanju u zakup javne površine za postavljanje kioska;
• Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska;
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224, Europski fond za regionalni razvoj;
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188, Europski fond za regionalni razvoj;
• Odluka o raspisivanju javnog poziva za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2018. godini;
• Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2018. godini;
• Ugovor br. 26-05-Ra/18 sklopljen s tvrtkom DS Gradnja d.o.o. za radove na Gradskom bazenu u Bjelovaru – završetak sezone i priprema za zimu;
• Ugovor br. 18-05-U/18, sklopljen saArting d.o.o. za izradu izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta Gradskog stadiona u Bjelovaru;
• UGOVOR br. 25-05-Ra/18, sklopljen saInstalux d.o.o. zagrađevinske radove na sanaciji opožarenog stana D. Demetra 3 u Bjelovaru;
• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanjeplotkinja u govedarstvu Nenadu Vidović, iz Prespe 108, Bjelovar;
• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanjeplotkinja u govedarstvu- (22 ugovora);
• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za godišnji zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar;
• Odluku o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“;
• Nalog o doznaci novčanih sredstava sukladno članka 2. Sporazuma o pristupanju projektu „Certificiranje seljačke tržnice“;
• Izjava prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nisu nastupile određene promjene odnosno okolnosti koje bi mogle utjecati na ispravnost provedenog postupka dodjele bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac“ KK.04.2.1.04.0224;
• Posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac“ (KK.04.2.1.04.0224);
• Dopis – Dopuna/obrazloženje tražene dokumentacije nakon provedenog postupka Javne nabave za provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021)“;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku uredskog materijala u razdoblju od jedne godine;
• Ugovor broj 4-04-Ro/18 za nabavu uredskog materijala u razdoblju od jedne godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu postavljanja i organiziranja klizališta na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru;
• Ugovor broj 18-04-U/18 za Usluga postavljanja i organiziranja klizališta na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave usluga – Kolaborativna e-uprava za Grad Bjelovar;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: Nabava i ugradnja opreme za senzornu sobu i igralište Dječjeg vrtića Bjelovar;
• Ugovor br. 7-07-Ro/18 za isporuku i ugradnju opreme za senzornu sobu i igralište Dječjeg vrtića Bjelovar;
• Ugovor br. 20-07-U/18 za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade Doma kulture u Bjelovaru;
• Ugovor br. 22 – 07-U/18 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon obnove za projekt “Energetska obnova II. Osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana viteza Trnskog 19, Bjelovar”, KK.04.2.1.03.0065;
• Ugovor br. 8 – 07 – Ro/ 18 za isporuku opreme školske kuhinje III. OŠ Bjelovar u Bjelovaru;
• Ugovor br. 21-07-U/18 za izradu idejnog i glavnog projekta strojarskih i elektro sustava energetske obnove objekta I. OŠ Bjelovar;
• Ugovor br. 21-07-U/18 o opskrbi krajnjeg kupca;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: Rekonstrukcija raskrižja u Patkovcu i izgradnja pješačkih staza;
• Ugovor br. 5-06-Ra/18 za rekonstrukciju raskrižja u Patkovcu i izgradnju pješačkih staza;
• Ugovor br. 57-06-U/1-18 Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: Projekt – „Odvoji po boji !“ grupa 1 – promidžbeni materijali;
• Ugovor br. 57-06-U/2-18 Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: Projekt – „Odvoji po boji !“ grupa 2 – izrada web stranice i aplikacija;
• Ugovor br. 57-06-U/3-18 Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: Projekt – „Odvoji po boji !“ grupa 3 – usluge organiziranja događanja;
• Ugovor br. 11-06-Ra/18 za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete u Staroplavničkoj ulici;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu idejnog projekta sortirnice i postrojenja za biološku obradu otpada te glavnog projekta za izgradnju sortirnice;
• Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Ugovor o sufinanciranju projekta za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2018. godinu s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja;
• Ugovor br. 62-06-U/18 za izradu Arhitektonskog rješenja za projekt Rehabilitacijskog centra „Mali svemir“ u Bjelovaru s B projektom d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o povjeravanju poslova sakupljanja i prijevoza izgubljenih i napuštenih životinja u 2019. godini;
• Odluka o sadržaju Studije utjecaja okoliša na 5. izmjene PPU Grada Bjelovara;
• Odluka o formiranju Povjerenstva za Studiju utjecaja na okoliš za 5. izmjene PPU Grada Bjelovara;
• Ugovor o sakupljanju i prijevozu izgubljenih i napuštenih životinja pronađenih na području Grada Bjelovara s Komunalcem d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o priključenju – povećanju priključne snage i/ili promjena na priključku/obračunskom mjernom mjestu broj: 400600-180471-00110103 s Elektrom Bjelovar;
• Ugovor br.39-06/19-U za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Ulice P.Biškupa i Ulice M.Šufflaya s B-Projekt d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o imenovanju radne skupine za rad na unosu podataka u Registar nekretnina;
• Plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019.godinu;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina koje su predmet darovanja za Poslovnu zonu Korenovo;
• Ugovor o djelu -Izrada procjembenog elaborata za nekretnine koje su predmet darovanja za Poslovnu zonu Korenovo;
• Ugovor br. 19-05-U/18-izrada Glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i troškovnika za uređenje stanova u društvenom domu u Prespi kbr. 229 (M PLAN d.o.o.);
• Ugovor o isporuci vodnih usluga BROJ: 101-7/243-2018/1-priključak na vodovod za kuću na lokaciji: Put žrtvama u Lugu 17 (Vodne usluge d.o.o.);
• Zahtjev za isplatu predujma za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021)“;
• Izjava da je Grad Bjelovar javnopravno tijelo sukladno Zakonu o općem upravnom postupku za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021)“;
• Izjava o Modelu i pozivu na broj za plaćanje za korisnika (Grad Bjelovar) koji je prijavljen u Evidenciji korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu;
• Dopis – Dostavljanje dokumentacije uz Zahtjev za isplatu predujma za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021)“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Bjelovarska parasportska škola“;
• Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu u projektu „Bjelovarska parasportska škola“;
• Dopis – Izjava o partnerstvu u projektu „Bjelovarska parasportska škola“;
• Izjava Prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac“;
• Izjava Prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice“;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od tri godine;
• Odluka o odabiruu postupku jednostavne nabave za uslugu najma paketa CSP Office 365 Enterprise E3 za potrebe Grada Bjelovara;
• Ugovor br. 22-04-U/18za uslugu najma paketa CSP Office 365 Enterprise E3 za potrebe Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiruu postupku jednostavne nabave za uslugu najma licenci serverskog operativnog sustava, baza podataka, kolaborativne platforme i aplikacija za backup, za potrebe Grada Bjelovara;
• Ugovor br. 21-04-U/18za uslugu najma licenci serverskog operativnog sustava, baza podataka, kolaborativne platforme i aplikacija za backup, za potrebe Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiruu postupku jednostavne nabave za uslugu najma poslužitelja za potrebe Grada Bjelovara;
• Ugovor br. 20-04-U/18za uslugu najma poslužitelja za Grad Bjelovar;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu glavnog projekta na razini izvedbenog za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“;
• Ugovor br. 28-04-18/Uza izradu glavnog projekta na razini izvedbenog projekta za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“ u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac, na adresi Gudovac 128, Gudovac;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena, na adresi Ciglena 7, Ciglena;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice, na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Veliko Korenovo, na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40, Ždralovi;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za radove na uređenju dvorišta II. OŠ Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19 u Bjelovaru;
• Ugovor br. 13 – 07-Ra/18za radove na uređenju dvorišta II. OŠ Bjelovar, na adresi Ivana Viteza Trnskog 19 u Bjelovaru;
• Odluka o poništenjuu postupku javne nabave za Izgradnju Gradskog stadiona na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za radove na postavljanju i uklanjanju božićne i novogodišnje rasvjete Grada Bjelovara za 2018./2019. godinu;
• Ugovor br. 22-06-Ra/18za radove na postavljanju i uklanjanju božićne i novogodišnje rasvjete Grada Bjelovara za 2018./2019. godinu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za medijske usluge Projekta „Odvoji po boji!“ – GRUPA 1 – Televizijske reklame o gospodarenju otpadom;
• Ugovor broj 60-06-U/1-18 za uslugu GRUPA 1 – Televizijske reklame o gospodarenju otpadom, projekt „Odvoji po boji!“;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za medijske usluge Projekta „Odvoji po boji!“ – GRUPA 2 – Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i Radijske reklame o gospodarenju otpadom;
• Ugovor broj 60-06-U/2-18 za uslugu GRUPA 2 – Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i Radijske reklame o gospodarenju otpadom, projekt „Odvoji po boji!“;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za medijske usluge Projekta „Odvoji po boji!“ – GRUPA 3 – Banneri za objavu na internetskim portalima i Plaćeni oglasi u elektronskim medijima;
• Ugovor broj 60-06-U/3-18 za uslugu GRUPA 3 – Banneri za objavu na internetskim portalima i Plaćeni oglasi u elektronskim medijima, projekt „Odvoji po boji!“;
• Ugovor br. 59-06-U/18za izradu idejnog projekta sortirnice i postrojenja za biološku obradu otpada te glavnog projekta za izgradnju sortirnice;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu voditelja projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
• Ugovorbr. 61-06-U/18za uslugu voditelja projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanjeplotkinja u govedarstvu Marčetić Dušanu, iz Obrovnice 6, Bjelovar;
• Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za godišnji zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar, Herceg Ljubici, A. Mihanovića 12, Bjelovar
• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u 2018. Marušić Veri, F. Mihanovića 4, Bjelovar;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka6, Bjelovar;
• Ugovor br. 13. potpisan s Tehnološkim parkom Bjelovar d.o.o. za uslugu savjetovanja u pripremi i izradi projektnog prijedloga i projektne dokumentacije u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina za neizgrađena građevinska zemljišta u Ul. A. Šoljana – kčbr. 1121/1 k.o. Bjelovar (zkčbr. 380/2 k.o. Grad Bjelovar) i kčbr. 1119/4 (380/3) k.o. Bjelovar;
• Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva HITTNER d.o.o. Bjelovar, Pakračka ulica 10, za subvencioniranje kamate iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2016. godine“ u 2018. godini;
• Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društvaKUDIMIJA TRADE d.o.o. Bjelovar, Velike Sredice 161/A, za subvencioniranje kamate iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2016. godine“ u 2018. godini;
• Ugovor o djelu za izradu procjembenih elaborata za neizgrađena građevinska zemljišta u Ul. A. Šoljana, kčbr. 1121/1 i 1119/4 k.o. Bjelovar u svrhu provedbe programa POS;
• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanjeplotkinja u govedarstvu- ( 14 odluka);
• Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za godišnji zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar- (8 odluka)
• Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana na području Grada Bjelovara;
• Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekata Caffe bar „Kaja“, u Kupinovcu 4, Bjelovar, zbog proslave „Caffe bara“ i godišnjice rada;
• Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica“;
• Dopis o dostavljanju Izjave o partnerstvu za projekt „Šport za sve“ Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
• Prijedlog Odluke o prihvaćanju partnerstva na projektu “Šport za sve“, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu “Šport za sve“, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora, Masarykova 8, površine 154,00 m² ;
• Odluka o odabiruu postupku javne nabave: Poštanske usluge;
• Okvirni Sporazum br. 2-04-u/18za pružanje poštanskih usluga;
• Ugovor o pružanju poštanskih usluga;
• Odluka o odabiruu postupku javne nabave: Kolaborativna e-uprava za Grad Bjelovar;
• Ugovor br. 19-04-U/18 za isporuku i implementaciju sustava – Kolaborativna e-Uprava za Grad Bjelovar;
• Odluka o odabiruu postupku jednostavne nabave za isporuku motornog benzina i diesel goriva za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za razdoblje od jedne godine;
• Ugovor (INA-UG-00035/19) – (Grad Bjelovar – 3-04-Ro/18);
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku 3D Polarizatora;
• Ugovor br. 13-04-Ro/18za isporuku 3D Polarizatora;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova za Rekonstrukciju Zagorske ulice i dijela Ul. Ferde Livadića u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta;
• Ugovor br. 63 – 06-U/18za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Izradu i postavu novih, popravak i premještanje postojećih Autobusnih nadstrešnica, teostalih bravarskih radova;
• Ugovor br. 24-06-Ra/18za Izradu i postavu novih, popravak i premještanje postojećih Autobusnih nadstrešnica, te ostalih bravarskih radova;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2019. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela iz područja društvenih djelatnosti za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar, za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2019. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B);
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog navalnog vozila na financijski leasing;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o nagradama Grada Bjelovara za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanja;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Raspodjele sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2018. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnim djelatnostima;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnoj naknadi;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom doprinosu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini spomeničke rente;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma čkbr. 501/36 k.o. Grad Bjelovar, na Dom učenika srednjih škola Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvođenju Riznice Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“;

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content