Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (listopad 2020. – prosinac 2020.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u listopadu, studenom i prosincu 2020. godine donio sljedeće akte:

 • Ugovor br. 63-06-U/20 za izradu Prijedloga projekta javno privatnog partnerstva s komparatorom troškova javnog sektora za postupak JPP izgradnje i održavanja podzemne javne garaže u Bjelovaru, Šetalište Dr. Ivše Lebovića zaključen s EnergoVizija d.o.o. Zagreb;
 • Ugovor br. 64-06-U/20 za usluge izrade Glavnog projekta za građenje „Nogometnog stadiona Bjelovar“ FAZA 2: glavno nogometno igralište sa uređenjem okoliša zaključen s B-projektom d.o.o. Bjelovar ;
 • Ugovor br. 65-06-U/20 o izradi Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Ugovor o zakupu prodajnih mjesta zaključen s Božidarom Horvatom, vlasnikom Svjećarsko-medičarske radionice iz Bjelovara, I. Viteza Trnskog 11;
 • Ugovor o zakupu prodajnog mjesta zaključen s trgovačkim društvom MAUS j.d.o.o. Bjelovar, Antuna Mihanovića 15;
 • Ugovor o zakupu prodajnog mjesta zaključen s Nedeljkom Mlikotićem, vlasnikom obrta za pečenje plodina i trgovinu „Corny“ Bjelovar, M. Krleže 2;
 • Ugovor o zakupu prodajnog mjesta zaključen s Damirom Mlikotićem, vlasnikom obrta za ugostiteljstvo i trgovinu „Stop 2“ Bjelovar, M. Krleže 26;
 • Ugovor o zakupu prodajnog mjesta zaključen s Igorom Hrpalom iz Bjelovara, Sv. Leopolda Mandića 2;
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Advent u Bjelovar 2020.“;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na „23. osječkom jesenskom sajmu“ u Osijeku;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove PŠ Obrovnica, EFRR;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove PŠ Kokinac, EFRR;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove PŠ Gornje Plavnice, EFRR;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove 1. osnovne škole Bjelovar, EFRR;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove Doma kulture, EFRR;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove 5. osnovne škole Bjelovar, EFRR;
 • Odluka o darovanju sitnog inventara kojom Grad Bjelovar daruje zastavu RH, MORH-u za potrebe vojarne „Bilogora“ u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju predstavnika u Partnersko vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenog predstavnika Grada Bjelovara za otvaranje ponuda u postupku objavljenog javnog nadmetanja Oznaka/broj: 2020/S 0F2-0035740, koje provodi APN, za usluge izrade projektne dokumentacije za višestambenu građevinu POS-a BJELOVAR;
 • Ugovor o korištenju mreže broj: 4006-20-003275, sklopljen između HEP-ODS d.o.o. Elektra Bjelovar i Grada Bjelovara za OMM 4108191, Društveni dom Zvijerci (sunčana elektrana);
 • Aneks broj: O-20-2667/1 Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca Broj: O-20-2667. sklopljen između HEP – OPSKRBA o.o. Zagreb i Grada Bjelovara za OMM 4108191, Društveni dom Zvijerci;
 • Ugovor broj 6-05-U/20 od 12.10.2020. za MO Grada Bjelovara – godišnji servis  plinskih uređaja  potpisanih sa tvrtkom DREN  o.o. Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje kamata iz kreditnih linija „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ i „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ u 2020. godini;
 • Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditnih linija „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ i „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ u 2020. godini;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2020. godini – 11 Odluka;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima za 2020. godinu – (7 Odluka);
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2020. godini – (2 Odluke);
 • Ugovor o korištenju sportske dvorane u M.O. PRGOMELJE;
 • Ugovor o zakupu sportske dvorane u M.O. PRGOMELJE;
 • Ugovor o korištenju sportske dvorane u M.O. KLOKOČEVAC;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GUDOVAC;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. DR. A. STARČEVIĆ;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M. O. GORNJE PLAVNICE;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M. O. GORNJE PLAVNICE;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M. O. TROJSTVENI MARKOVAC;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. ŽDRALOVI;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. CIGLENA – (2 kom);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. KOKINAC;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KRIŽEVAČKA CESTA;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. KRIŽEVAČKA CESTA;
 • Taxi dozvola (2 dozvole);
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za uzimanje u zakup poslovnog prostora;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uzimanje u zakup poslovnih prostora;
 • Tablica radnih sati za listopad 2020. godine za Voditeljicu projekta „Mi to možemo“ – (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za listopad za 2020. godinu za Voditeljicu projekta „Vrtići po želji roditelja“ – (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za listopad 2020. godine za Administratora 1 (Zdravka Paveca), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Tablica radnih sati za listopad za 2020. godinu za Administratora 2 (Antonija Dinjara), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 7 za EU projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 6 za EU projekt „Mi to možemo“;
 • Dopis – Obavijest o odustajanju od realizacije projekta „Zamjena mosta preko potoka Bjelovacka „ na ŽC 3045 Bjelovar – Brezovac;
 • Izmjena Plana nabave za EU projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranju za EU projekt „Vrtići po želji roditelja“ u okviru ZNS br. 7;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za EU projekt „Mi to možemo“ u okviru ZNS br. 6;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za EU projekt Inicijativa za psihološku podršku, integraciju i edukaciju u okviru ZNS br. 1;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 1 za EU projekt Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju;
 • Odluka o imenovanju osobe za ispunjavanje ZNS obrasca za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Odluka o imenovanju Voditelja projekta, projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Odluka o darovanju sitnog inventara kojom Grad Bjelovar daruje stolne zastavice Topničko-raketne pukovnije, Hrvatskoj kopnenoj vojsci, Topničko raketnoj pukovniji Bjelovar, za potrebe promocije;
 • Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje Programa obnove dijela uličnog pročelja zgrade u Ul. Ferde Rusana 4, u Bjelovaru, korisnicima Dragutinu Kraliku i Krešimiru Cepanecu, oboje zastupani po punomoćniku, odvjetniku Predragu Kraliku;
 • Ugovor o korištenju mreže broj: 4006-20-003894, OMM: 5938198, za prodavaonicu u Bjelovaru, J.J. Strossmayera 2B, sklopljen između HEP ODS Elektra Bjelovar i korisnika Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za uzimanje u zakup poslovnog prostora (2 Odluke);
 • Odluka o poništenju Javnog poziva za uzimanje u zakup poslovnog prostora;
 • Završno izvješće za projekt „Nabava opreme za Dom kulture u Bjelovaru“, Ministarstvo kulture i medija;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 1. za projekt „Energetska obnova zgrade Doma Kulture“ na adresi Ulica Ivana Mažuranića 4, Bjelovar, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7, Energetska obnova zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 6, Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 6, Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7, Energetska obnova zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 6, Energetska obnova zgrade 5. osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar;
 • Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine za 2020. godinu (5 Odluka);
 • Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2020. godini (6 Odluka);
 • Sporazum o prijenosu imovine uložene u adaptaciju objekta MO Stjepan Radić između Grada Bjelovara i Bjelovarskog centra za razvoj civilnog društva;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja potraživanih troškova u okviru ZNS br. 1 za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Odluka o imenovanju Voditelja projekta za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za ispunjavanje ZNS obrasca za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Izjava i povjerljivosti za EU projekt „Mi to možemo“;
 • Izjava o namjeri prikupljanja podataka za EU projekt „Mi to možemo“;
 • Izjava o ciljanoj skupini za EU projekt „Mi to možemo“;
 • Tablica radnih sati za studeni 2020. godine za Voditeljicu projekta „Mi to možemo“ – (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za studeni 2020. godine za Voditeljicu projekta „Vrtići po želji roditelja“ – (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za studeni 2020. godine za Administratora 1 (Zdravka Paveca), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Tablica radnih sati za studeni 2020. godine za Administratora 2 (Antonija Dinjara), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 5 za EU projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev na nadoknadom sredstava br. 1 za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Izjava o povjerljivosti za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Izjava o namjeri prikupljanja podataka za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Izjava o ciljnoj skupini za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpore za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara;
 • Odluka raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara i 2020. godini;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva KUDUMIJA d.o.o. za subvencioniranje kamata kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016 godine“ u 2020. godini;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva IMAGE ENTER d.o.o. za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019. godine“ u 2020. godini;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva HITTNER d.o.o. za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ u 2020. godini;
 • Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade obveznika Tehnološki park d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor o stručnom nadzoru br. 66-06-U-20 na rekonstrukciji prometne infrastrukture s oborinskom odvodnjom u Naselju kralja Petra Krešimira IV u Bjelovaru;
 • Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno povijesne cjeline zaključen s trgovačkim društvom UGT INVEST d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor br. 2-06-U/20 o pružanju mrežnih usluga geoinformacijskih sustava (GIS) za Grad Bjelovar za 2020./2021. godinu zaključen s GDi d.o.o. Zagreb;
 • Ugovor br. 67-06-U/20 o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova instaliranja pumpnog postrojenja za crpljenje vode iz eksploatacijske bušotine BK-2 u Velikom Korenovu u Bjelovaru zaključen s B projektom d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor br. 72-06-U/20 za izradu projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste Slavonska – Pakračka s potrebnom infrastrukturom;
 • Ugovor br. 73-06-U/20 o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova proširenja elektroenergetske mreže na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru zaključen s ENING d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Dodatak br. 3. Ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. za građevinu u Ul. Ferde Rusana 4, u Bjelovaru, korisnici Dragutin Kralik i Krešimir Cepanec;
 • Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje Programa obnove dijela uličnog pročelja zgrade u Ul. Ferde Rusana 4, u Bjelovaru, korisnicima Dragutinu Kraliku i Krešimiru Cepanecu, oboje zastupani po punomoćniku odvjetniku Predragu Kraliku;
 • Ugovor za komunalno održavanje parka za pse za 2021. godinu potpisan sa tvrtkom Komunalac d.o.o., Bjelovar;
 • Dopis o dostavi plaćanja PDV-a za 6. privremenu situaciju za projekt „Nabava opreme za Dom kulture u Bjelovaru“, Ministarstvo kulture i medija;
 • Obrazac 1 – zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta „Građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije;
 • Obrazac 2 – Izjava o sufinanciranju EU projekta iz drugih izvora, „Građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije;
 • Obrazac 4 – Izjava da EU projektu nisu dodijeljene državne potpore, „Građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije;
 • Obrazac 5 – Izjava o točnosti podataka iskazanih u zahtjevu za sufinanciranje provedbe EU projekta, „Građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac“ , Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije;
 • Obrazac 6 – Financijski plan povlačenja sredstava „Građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 1 za projekt „Energetska obnova zgrade 1. osnovne škole Bjelovar“ na adresi Ulica Željka Sabora 14, Bjelovar, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7. Energetska obnova Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7, Energetska obnova zgrade 5. osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar;
 • Zahtjev za nadoknadom 7, Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7, Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac;
 • Tablica radnih sati za prosinac 2020. godine za Voditeljicu projekta „Mi to možemo“ – (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za prosinac 2020. godine za Voditeljicu projekta „Vrtići po želji roditelja“ – (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za prosinac 2020. godine za Administratora 1 (Zdravka Paveca), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Tablica radnih sati za prosinac 2020. godine za Administratora 2 (Antonija Dinjara), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Izmjena Plana nabave za EU projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za sufinanciranje dijela troškova za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini, 22.12.2020. (5 Odluka);
 • Odluka o sufinanciranju Udruženja obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, Bjelovar u 2021. godini;
 • Ugovor o sufinanciranju Udruženja obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, Bjelovar u 2021. godini;
 • Odluka o izboru domara;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za izgradnju i opremanje novih bazena na području grada Bjelovara;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpore za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara;
 • Pravilnik o kreditiranju i subvencioniranju kamata iz kreditnih linija „Bjelovarski poduzetnik“;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za sufinanciranje troškova godišnjeg mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2020. godini (26 Odluka);
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu u 2020. godini;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog nasada za 2020. godinu;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikaciju tla u 2020. godini;
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor zakupnika Nubes d.o.o. iz Bjelovara;
 • Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za pravo građenja osnovanom na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara Gradske pekare d.o.o.;
 • Odluka o uzimanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Ferde Rusana 10, površine 360,00 m2;
 • Odluka o uzimanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Petra Preradovića 2, površine 436,90 m2;
 • Odluka o uzimanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Petra Preradovića 1, površine 670,12 m2;
 • Odluka o davanju stana u najam (2 Odluke);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o dodjeli nagrada Grada Bjelovara za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o otpisu nenaplativog potraživanja s osnove komunalne naknade za „Prerada“ d.d.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o ispravku tehničke pogreške u Odluci o donošenju IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana davanja koncesija za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj garaži na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2020. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o potpori ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup privremenih objekata i prodajnih mjesta bez objekata za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacija Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o produljenju važenja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na razdoblje do 31.prosinca 2021. godine
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgradnji FAZE 2 „Nogometnog stadiona Bjelovar“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje službenog vozila;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o petoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2021. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o popisu nekretnina za prodaju po povlaštenoj kupoprodajnoj cijeni;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa korištenja ostvarenih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2027. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sastavu Urbanog područja Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2021. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. – 2023.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnih odjela iz područja društvenih djelatnosti za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 2021. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o oslobađanju plaćanja poreza/naknade za korištenja javnih površina Grada Bjelovara na kojima su postavljene ugostiteljske terase;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune raspodjele sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2020. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Turistička zona Veliko Korenovo“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Bjelovara;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content