Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (siječanj 2014. – ožujak 2014.)

Gradonačelnik Antun Korušec je temeljem svojih ovlasti donio tijekom siječnja, veljače i ožujka 2014. godine sljedeće akte:

 • Zaključak o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Gordane Lovrić iz Bjelovara;
 • Odluka o stavljanju izvan snage odluke o određivanju lokacije za obavljanje obuke vozača, polaganje vozačkih ispita i uvjeta za korištenje lokacije;
 • Suglasnost Gradskog pekari d.o.o. Bjelovar za davanje u zakup građevine izgrađene na pravu građenja upisanom u zk.ul.br. 8302 u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene nekretnine Slavku Markešić; 
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova revidiranje procjene nekretnine Slavku Markešić;
 • Odluka o davanju stana u najam Krešimiru Katanac;
 • Odluka o davanju stana u najam Katici Valanović;
 • Rješenje o osnivanju Komisije za utvrđivanje građevinskog stanja zgrada u A.Trumbića 8 i Matice hrvatske 16 u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno poslovne zgrade u A. Stepinca 20a;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora u Patkovcu, Patkovac 30;
 • Odluka o smanjenju zakupnine u 2014. godini po ugovorima o zakupu poslovnih prostora zaključenih do 31. prosinca 2012. godine;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru na Trgu E. Kvaternika 2;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Tomašu 85;
 • Odluka o davanju u zakup Udruzi Buđenje – Udruzi za razumijevanje ADHD-a;
 • Odluka o subvencioniranju režijskih troškova za 2013. godinu neprofitnim organizacijama u zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave radi sklapanja godišnjeg ugovora za usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za nabavu informatičke opreme; 
 • Odluka o doznaci sredstava Klubu za sportske i službene pse, Bjelovar, I.G.Kovačića 13;
 • Odluka o prihvaćanju zahtjeva društva OMEGA – 92 d.o.o. iz Bjelovara, A.K. Miošića 12a, za korištenje sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2013.“ i sufinanciranja 2% kamate na iznos traženog kredita;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora u Patkovcu, Patkovac 30, površine 89,87 m2;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru na Trgu E.Kvaternika 7a; 
 • Odluka o dopuni Odluke o davanju u povremeni zakup športske dvorane u objektu Mjesnog odbora Gudovac;
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta za rekonstrukciju Centra za nacionalne manjine; 
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta za projekt ugradnje podizne platforme – Omladinski dom;
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta za izgradnju vodoopskrbnog podsustava „Istok“ Faza 3 (Kokinac);
 • Odluka o pokretanju postupka ugradnje podizne platforme za pristup osobama s invaliditetom na zgradi na Trgu E. Kvaternika 7a u Bjelovar;
 • Sulasnost trgovačkom društvu Zvone d.o.o. Gornje Plavnice;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Prespa k.o. Tomaš i k.o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o prihvaćanju vlasništva nekretnina od DVD Gornje Plavnice u k.o. Gornje Plavnice;
 • Odluka o predaji stanova u posjed Republici Hrvatskoj; 
 • Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Bjelovara;
 • Javni poziv za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja na području Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje poticajnih sredstava za uzgoj i držanje goveda simentalske pasmine u 2014. godini;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruženju obrtnika Bjelovara, Franjevačka 6;
 • Odluka o doznaci sredstava Društvu za zaštitu životinja „Šapa“ Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Klubu za sportske i službene pse Bjelovar; 
 • Odluka o raspisivanju 1. kruga javnog natječaja za prikupljanje prijave za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Zrakoplovnog kluba Bjelovar;
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu projekata i programa udruga koje se financiraju iz Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara; 
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstava za provođenje postupka dodjele povlaštenih studentskih kredita studentima s područja Grada Bjelovara; 
 • Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora Malog BOK festa;
 • Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora Velikog BOK festa;
 • Odluka o raspodjeli mjesta za smještaj djece iz Javnog poziva za Dječji vrtić „Bubamara“;
 • Odluka o imenovanju člana Projektnog tima na Projektu izgradnje/rekonstrukcije/sanacije komunalnih vodnih građevina sustava javne vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda na uslužnom području Grada Bjelovara sufinanciran sredstvima EU;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 11a;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju i na katu zgrade Mjesnog doma Ban Josip Jelačić u Bjelovaru u Radničkom naselju, Prilaz II, broj 3;
 • Odluka o davanju prava služnosti na nekretnini k.č.br. 4067, zk.ul.br. 8203 k.o. Grad Bjelovar u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i u k.o. Progomelje;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Slavkom Markešić za obavljanje poslova revizije procjene nekretnine;
 • odluka o sklapanju izvansudske nagodbe s oštećenikom Nenadom Kovačevićem;
 • Odluka o izmjeni odluke o postupku davanja u zakup poljoprivrednog i građevinskog neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanicranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 • Odluka o davanju stana u najam (4);
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva društva Bjelovar beton d.o.o. iz Bjelovara, Cvjetna 29, za korištenje sredstava iz Kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2013“ i sufinanciranje 2% kamate na iznos odobrenog kredita;
 • Odluka o odabiru za isporuku i montažu rasvjetnih reflektora na sportskom igralištu Trg hrvatskog sokola u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave da dodatnu nabavu i ugradnju audiovizualne opreme kino dvorane u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za dodatnu nabavu i ugradnju audiovizualne opreme kino dvorane u Bjelovaru; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju u zakup dvorana u objektima Mjesnih odbora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju početne (najniže) cijene kvadratnog metra zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac i Slobodnoj zoni Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac i Slobodnoj zoni Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju k.č.br. 287/1, vrt, K.Frankopana 2, Bjelovar, zk.u.br. 524, k.o. Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju k.čbr. 424/5, oranica, zk.ul.br. 5035, k.o. Grad Bjelovar, Ulica Viktora Bubnja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Poslovne zone JUG;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o Planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Radničko naselje“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar tijekom 2013. i 2014. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara, 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara – članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. za donošenje Odluke Skupštine Društva za prodaju dijela nekretnina u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Statuta Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar; 
 • Zaključak u utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2014. godinu;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content