Akti gradonačelnika (siječanj 2015. – ožujak 2015.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2015. godine donio sljedeće akte:

 • Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, na Trgu E. Kvaternika 6;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, na Trgu E. Kvaternika 11, površine 25 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u potkrovlju poslovne zgrade u Bjelovaru, u Ulici A. B. Šimića 1b, površine 721,o7 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovne zgrade u Bjelovaru, na Trgu E. Kvaternika 11, površine 1064,34 m2;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru na Trgu E. Kvaternika 6;
 • Odluka o smanjenju zakupnine po Ugovorima o zakupu poslovnih prostora zaključenih do 31. prosinca 2012. godine;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar, zkulbr. 3489 kčbr. 1732 oranica, površine 0,9511 ha;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Grad Bjelovar i k.o. Gornje Plavnice;
 • Odluka o kupnji dijela kčbr. 414 (3957 i 4063) u površini od 220 m2 k.o. Grad Bjelovar od Milke Račan;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina, zemljišta, garažnih mjesta u k.o. Grad Bjelovar, k.o. Prespa, k.o. Tomaš i k.o. Gornje Plavnice;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara za izgradnju elektroenergetskog objekta u k.o. Galovac i k.o. Korenovo u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služenosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara, KB 10(20) kv vodovi i TS 10(20) 0,4 kv STC Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru za nabavu prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovar u periodu od dvije godine;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Klubu za sportske i službene pse, Bjelovar, I.G.Kovačića 13;
 • Odluka o prodaji garažnog mjesta za Milana Kneževića, Cvjetna ulica 28, Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara za izgradnju elektroenergetskog objekta u k.o. Grad Bjelovar u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Mlin stočne hrane;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara za izgradnju elektroenergetskog objekta u k.o. Grad Bjelovar u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, iz Ulice M.Getaldića i NN izlaz Ulica Don F.Bulića;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara za izgradnju elektroenergetskog objekta u k.o. Grad Bjelovar u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, NN izvodi prema Ulici V. Frajtića i prema Ulici Ž.Sabola u Bjelovaru; 
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara za izgradnju elektroenergetskog objekta u k.o. Grad Bjelovar u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, NN izlaz iz Ulice M. Getaldića u Bjelovaru;
 • Odluka o prodaji oranice u k.o. Prespa OPG Snježane Šolčić;
 • Rješenje u utvrđivanju građevne čestice za postojeću stambeno-poslovnu građevinu u Bjelovaru, Franjevačka 8d;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora C površine 42,90m2 u prizemlju poslovne zgrade na trgu E. Kvaternika 2;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Velikom Korenovu prostor br.2 površine 59, 38 m2;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu dugoročnog kredita od 6.450.000,00 kn za financiranje izgradnje infrastrukture u Radničkom naselju u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za nabavu dugoročnog kredita od 6.450.000,00 kuna za financiranje izgradnje infrastrukture u Radničkom naselju u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za najam osobnog vozila OPEL CORSA ENJOY 1.4 XER putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti;
 • Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnina;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog odbora u Velikom Korenovu površine 59,38 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu u Hrgovljanima površine 231,41 m2;
 • Odluka o davanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara k.o. Grad Bjelovar u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta;
 • Odluka o davanju prava služnosti na nekretnini k.č.br. 4067, zkulbr. 8203 k.o. Grad Bjelovar u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za pružanje usluge skloništa za životinje s područja Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Odluka o odabiru za nabavu i ugradnju LED svjetiljki javne rasvjete Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Odluka o odabiru za krčenje visokog raslinja na području Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Odluka o odabiru za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Odluka o odabiru za istražne radove i izradu idejnog rješenja sanacije deponije na lokaciji Grginac;
 • Odluka o prihvaćanju Statuta grada partnera na Agro arca 2015. godine u Trilju;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2015. godinu;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6;
 • Odluka o odobrenju pozajmice Tehnološkom parku Bjelovar d.o.o.;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje udruga iz područja gospodarstva; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju van snage Provedbenog urbanističkog plana „Sjeverni dio trga Stanka Vraza“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o sufinanciranju udruga iz područja gospodarstva u 2015. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zaduženju za dugoročni kredit;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara Grada Bjelovara (Usklada 1);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta II. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta III. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta IV. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta V. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava spomeničke rente u 2014. godini; 
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar na Prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brezovac;
 • Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara u 2015. godini (kratkoročni);
 • Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
Back to top