Podaci o Oglasu za prijam namještenika/ca na sezonske poslove u Odmaralištu Novi Vinodolski

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA : 112-01/15-01/156
URBROJ : 2103/01-07/1-15-2
Bjelovar, 8. travnja 2015.

Podaci vezani uz OGLAS za prijam namještenika/ce, u radni odnos na određeno vrijeme – sezonski poslovi u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, na slijedeća radna mjesta:

 1. KV kuhar – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • III stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
  • 12 mjeseci radnog iskustva
 2. KV kuhar II – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • III stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
  • 12 mjeseci radnog iskustva
 3. medicinska sestra – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • IV stupanj stručne spreme medicinskog smjera
 4. pomoćni/a radnik/ca u kuhinji – 2 izvršitelja/ice

  UVJETI :

  • osnovna škola
 5. spremačica – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • osnovna škola

Oglas je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Bjelovaru dana 8. travnja 2015. godine .
Rok za podnošenje prijava istječe 16. travnja 2015. godine .

Opis poslova :

 1. KV kuhar – obavlja poslove nabave i pripreme hrane i napitaka, vodi odgovarajuće evidencije, te druge poslove po nalogu
 2. KV kuhar II – obavlja poslove pripreme hrane i napitaka, te druge poslove po nalogu
 3. medicinska sestra – pruža preventivnu medicinsku pomoć korisnicima Odmarališta, obavlja poslove vezane za medicinsku pomoć, te druge poslove po nalogu
 4. pomoćni radnik u kuhinji – pomaže u pripremi hrane i napitaka, obavlja sve pomoćne poslove vezane za pripremu i serviranje hrane i napitaka, te ostale poslove vezane za rad i druge poslove po nalogu
 5. spremačica – obavlja poslove čišćenja odmarališta, sanitarnih čvorova, okoline zgrade i druge poslove po nalogu

Podaci o plaći:

 1. KV kuhar – koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,70
 2. KV kuhar II – koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,50
 3. medicinska sestra – koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,70
 4. pomoćni radnik u kuhinji – koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 0,90
 5. spremačica – koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 0,80

Osnovnu plaću namještenika čini zbroj umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se namještenik raspoređuje i osnovice za obračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto, uvećan za dodatak na radni staž i stalni mjesečni dodatak.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje iz općeg znanja.

U provjeri znanja pisanim testiranjem kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeno je u Oglasu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – sezonski poslovi, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru, na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, dana 8. travnja 2015.

Pisano testiranje kandidata/kinja održat će se
27. travnja (ponedjeljak) 2015. godine u 9,00 sati
u prostorijama Grada Bjelovara, u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2/I.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere općeg znanja, na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i koji se pozivaju na pisano testiranje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

PROČELNIK
mr.sc. Milan Mateković, prof.

 

 

 

[gn_heading style=”1″]TEKST OGLASA[/gn_heading]

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- dalje Zakon) i članka 23. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, raspisuje

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
– sezonski poslovi u Dječjem odmaralištu Novi Vinodolski –

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA BJELOVARA

 1. KV kuhar – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • III stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
  • 12 mjeseci radnog iskustva
 2. KV kuhar II – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • III stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
  • 12 mjeseci radnog iskustva
 3. medicinska sestra – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • IV stupanj stručne spreme medicinskog smjera
 4. pomoćni/a radnik/ca u kuhinji – 2 izvršitelja/ice

  UVJETI :

  • osnovna škola
 5. spremačica – 1 izvršitelj/ica

  UVJETI :

  • osnovna škola

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati/kandidatkinje (dalje: kandidat) moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 116/03, 82/08 i 138/12).

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – sezonski poslovi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, sukladno članku 21. Zakona ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Oglasni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja koja se provodi pisanim testiranjem. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo osobe koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju sve formalne uvjete iz Oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Grada Bjelovara http://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara dostupan je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju. Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika provodi se putem pisanog testiranja iz općeg znanja.

Pisano testiranje kandidata/kinja održat će se
27. travnja (ponedjeljak) 2015. godine u 9,00 sati
u prostorijama Grada Bjelovara, u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2/I.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere općeg znanja, na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu 
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan zbog kaznenih djela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci – izdaje Općinski sud)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. stavka 1. i 2. Zakona. 
 • samo kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na Oglas, vlastoručno potpisane od podnositelja prijave, s dokazima o ispunjavanju uvjeta Oglasa podnose se na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar, u roku 8 dana od objave Oglasa u „Narodnim novinama“. Prijava se može dostaviti i u pisarnicu Grada Bjelovara (soba 15).

rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/15- 01/156
URBROJ: 2103/01-07/1-15-1
Bjelovar, 8. travnja 2015.

GRAD BJELOVAR

Back to top