Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (srpanj 2019. – rujan 2019.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u srpnju, kolovozu i rujnu 2019. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o raskidu Ugovora o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2019. godini;
 • Odluka o partnerstvu na organizaciji projekta „BJELO-VINO“;
 • Ugovor o partnerstvu na organizaciji projekta „BJELO – VINO“;
 • Javni poziv za iskazivanje interesa banaka za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“;
 • Ugovor br.2-2019. o suorganizaciji i provođenju „Ljetne tvornice znanosti“;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. GUDOVAC (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju športske dvorane u M.O GUDOVAC (5 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC (7 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. DR. A. STARČEVIĆ (5 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. HRGOVLJANI (4 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. S. RADIĆ (7 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. STARE PLAVNICE;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O STARE PLAVNICE (4 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. – CIGLENA (4 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. TOMAŠ;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KOKINAC;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. PATKOVAC;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. NOVOSELJANI;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. NOVOSELJANI (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. NOVOSELJANI;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. PROKLJUVANI (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. – VELIKO KORENOVO (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. ŽDRALOVI (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GORNJE PLAVNICE (7 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. KRIŽEVAČKA CESTA;
 • Ugovori o djelu s domarima (9 ugovora);
 • Odluka o partnerstvu sa Nogometnim klubom “Mladost” Ždralovi za sufinanciranja dijela troškova investicijskog ulaganja u uređenje prostora omladinske škole na nogometnom stadionu u Ždralovima, na čkbr. 1342/33 k.o. Ždralovi;
 • Ugovor o partnerstvu, sufinanciranja dijela troškova (50% do max. 30.000,00 kn) investicijskog ulaganja u uređenje prostora omladinske škole na nogometnom stadionu u Ždralovima, na kč.br. 1342/33 k.o. Ždralovi, Nogometni klub “Mladost” Ždralovi;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita od 6.000.000,00 kn za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ul. A. Trumbića 1b i K. Frankopana 24;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za uslugu čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za razdoblje od jedne godine – 3. Ugovor temeljem OS br. 1-04/17-U od 06.07.2017. godine;
 • Ugovor br. 1-04/17- U-3 o pružanju usluga čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za razdoblje od jedne godine – 3. Ugovor temeljem OS br. 1-04/17-U;
 • Odluka o poništenju u postupku javne nabave: Usluga skloništa za životinje sa područja Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
 • Ugovor br. 6-07-Ra/19 za građenje i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za isporuku sportskog  poda za Dvoranu europskih prvaka u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 12 – 07 – Ro/ 19 za isporuku sportskog poda za Dvoranu europskih prvaka u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za postavljanje skele za  farbanje betonskih površina u Dvorani europskih prvaka;
 • Ugovor br. 33-07-U/19 za uslugu postavljanje skele za farbanje betonskih površina u Dvorani europskih prvaka;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za uslugu farbanja betonskih površina u Dvorani europskih prvaka;
 • Ugovor br. 34 – 07-U/19 za uslugu farbanja betonskih površina u Dvorani europskih prvaka;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Građenje i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac“;
 • Ugovor broj 11-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Građenje i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac“;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za uslugu održavanja računalnog programa  – Proračunsko računovodstvo;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Financijski plan za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Izjava o vlastitom doprinosu za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 1, Djetinjstvo bez gladi;
 • Ispravak Tablica potraživanih troškova, Djetinjstvo bez gladi;
 • Ispravak Prilog 09. Izjava korisnika, Djetinjstvo bez gladi;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
 • Financijski plan za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
 • Izjava o vlastitom doprinosu za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639;
 • Financijski plan za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica, KK.04.2.1.04.0668;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu zgrade Poručne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica, KK.04.2.1.04.0668;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu zgrade Poručne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica, KK.04.2.1.04.0668;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu zgrade Poručne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica, KK.04.2.1.04.0668;
 • Financijski plan za Energetsku obnovu zgrade Poručne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica, KK.04.2.1.04.0668;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Financijski plan za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Izjava o vlastitom doprinosu za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230;
 • Financijski plan za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228;
 • Financijski plan za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228;
 • Obrazac 1 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224;
 • Obrazac 2 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224;
 • Obrazac 3 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224;
 • Obrazac 4 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224;
 • Financijski plan za za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224;
 • Obrazac 1 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188;
 • Obrazac 2 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188;
 • Obrazac 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188;
 • Obrazac 4 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188;
 • Financijski plan za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188;
 • Obrazac 1 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229;
 • Obrazac 2 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229;
 • Obrazac 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229;
 • Obrazac 4 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229;
 • Financijski plan za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229;
 • Obrazac 1 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699;
 • Obrazac 2 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699;
 • Obrazac 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699;
 • Obrazac 4 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699;
 • Financijski plan za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699;
 • Obrazac 1 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698;
 • Obrazac 2 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698;
 • Obrazac 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698;
 • Obrazac 4 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698;
 • Financijski plan za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698;
 • Obrazac 1 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240;
 • Obrazac 2 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240;
 • Obrazac 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240;
 • Obrazac 4 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240;
 • Financijski plan za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br.1 za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br.1 za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br.1 za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br.1 za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br.3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 2 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 1 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 2 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 1 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699 (sustav eFondovi);
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o.Ciglena) za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Ciglena);
 • Kupoprodajni ugovor (prodaja, k.č.br. 3732, k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu PRODUZIONE ECO d.o.o. iz Umaga);
 • Kupoprodajni ugovor (prodaja, k.č.br. 3733, k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu PRODUZIONE ECO d.o.o. iz Umaga);
 • Kupoprodajni ugovor (prodaja, k.č.br. 3734, k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu PRODUZIONE ECO d.o.o. iz Umaga);
 • Kupoprodajni ugovor (prodaja, k.č.br. 3735, k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu PRODUZIONE ECO d.o.o. iz Umaga);
 • Brisovno očitovanje;
 • Ugovor br. 60-06-U/19 o izradi izvedbenih projekata za reciklažno dvorište u

Bjelovaru zaključen s trgovačkim društvom B – projekt d.o.o. Bjelovar;

 • Ugovor br. 18-06-U/19 o izradi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada

Bjelovara za razdoblje od 2020.-2022. godine zaključen s Tehnološkim parkom d.o.o. Bjelovar;

 • Ugovor o ustupanju tražbine radi ispunjenja zaključen s Visiobike d.o.o. Zagreb

Zagrebačka banka d.d. Zagreb (cesija po temelju posla isporuke 10 električnih bicikala);

 • Aneks Ugovora br. 6-III/2017 JTI o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima

Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini zaključen s Ministarstvom turizma;

 • Ugovor br. 59-06-U/19 za provedbu Geomehaničkih ispitivanja i izradu

Geotehničkog elaborata za potrebe temeljenja sortirnice i postrojenja za biološku obradu otpada u Bjelovaru zaključen  sa SPP d.o.o. Varaždin;

 • Ugovor (reg. broj 2019/002847) o neposrednom sufinanciranju projekta poticanja energetske učinkovitosti u prometu “Gradnja punionice vozila na električni energiju 2019.” davanjem sredstava pomoć zaključen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području

zaštićene kulturno povijesne cjeline zaključen s investitorima Mirjanom Kraus iz Bjelovara, M. Petković 33 i drugima;

 • Izmjena Ugovora o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta

na području zaštićene kulturno povijesne cjeline zaključen s investitorima Mirjanom Kraus iz Bjelovara, M. Petković 33 i drugima

 • Ugovor o nadzoru (osiguranje stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji raskrižja P. Biškupa – M. Šufflaya zaključen s trgovačkim društvom B-projekt

d.o.o,. Bjelovar

 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 27. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za iskazivanje interesa banaka za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“;
 • Odluka o produženju radnog vremena za ugostiteljski objekt iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ za Caffe bar Zagreb;
 • Odluka o doznaci sredstava Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Bjelovar, Petra Preradovića 4/1, Bjelovar za troškove sufinanciranja izložbe inovacija pod nazivom „7. Salon inovacija Bjelovar 2019.“;
 • Ugovor o sufinanciranju izložbe „7. Salon inovacija Bjelovar 2019.“;
 • Odluka o partnerstvu na 17. međunarodnom sajmu ekologije „EKOBIS 2019.“;
 • Ugovor o sponzorstvu između Grada Bjelovara i Prve hrvatske pive 1664 d.o.o. na manifestaciji „Dan grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.“;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestacijama u organizaciji Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnoga poziva za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.“;
 • Odluka o partnerstvu na organizaciji manifestacije „2. FUN RUN Bjelovar 2019.“;
 • Ugovor o partnerstvu na organizaciji manifestacije „2. FUN RUN Bjelovar 2019.“;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za očuvanje pčelinjeg fonda u 2019. godini;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za držanje konja pasmine gidran u 2019. godini;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Nenadu Horvatu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Zdenku Kramariću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Željku Bedekoviću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Matiji Iveziću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Mladenu Čukmanu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Ivanu Goluboviću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Janji Barnjak;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Tenagra;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Centar za inkluziju i socijalne usluge;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Branki Kolak;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Ivici Ćupiću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Željku Bedekoviću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Miroslavu Krivačiću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Vinceković Dariu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Cerjanec Sandri;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Zoranu Domjanu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Hrvoju Sabolu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Tatjani Kovač;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Antunu Kalabeku;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Branku Romiću;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) božici Cetin Rukavina;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Vladimiru Maturanecu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Daliboru Horvatu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Davoru Taritašu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Veri Marušić;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Zvonimiru Žarecu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Daliboru Horvatu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Marku Šmidu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Andreji Šikić;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Daliboru Horvatu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Siniši Petrecu;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Milki Manc;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore (potpora male vrijednosti) Hrvoju Cindriću
 • Odluka o obavljanju poslova provedbe Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta za područje grada Bjelovara;
 • Ugovor o provedbi provedbe Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta za područje grada Bjelovara – Arvay, obrt za šumarstvo i lovstvo;
 • Odluka o obavljanju poslova provedbe Mjera za sprečavanje šteta od divljači propisane Programom zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Ugovor o provedbi mjera za sprečavanje šteta od divljači propisane Programom zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Dodatak Ugovora o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti nekretnine –poslovni centar i tržnicu u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar- izrada Procjembenog elaborata za sporne posebne cjeline;
 • Ugovor o djelu za obavljanje posla izrade Procjembenog elaborata za darovanje nekretnine u Ul. Vladimira Nazora kbr. 2 u Bjelovaru;
 • Odluka o sklapanju 1. dodatka ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina za poslovni centar i tržnicu u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla izrade Procjembenog elaborata za darovanje nekretnine u Ul. Vladimira Nazora kbr. 2 u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 19 – 04 – Ro/ 19 za promidžbu i vidljivost – promidžbeni materijali i aktivnosti za projekt „Mi to možemo“, UP.02.1.1.06.0072;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za isporuku informatičke opreme – Oprema za projekt „Mi to možemo“, UP.02.1.1.06.0072;
 • Ugovor br. 14-04-Ro/19 za isporuku informatičke opreme – Oprema za projekt „Mi to možemo“, UP.02.1.1.06.0072;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova za: Energetska obnova zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za isporuku informatičke opreme za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Ugovor br. 13-07-Ro/19 za isporuku informatičke opreme za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od jedne godine – 3. Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma br. 2-07/17-U od 18.08.2017. godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za uslugu prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od jedne godine  – 3. Ugovor temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma br. 2-07/17-U od 18.08.2017. godine;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje interijera Doma kulture u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 15-05-U/19 za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje interijera Doma kulture u Bjelovaru;
 • Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom u razdoblju od 1 godine – 3. Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma br. 2-05/17-Ro od 27.09.2017. godine;
 • Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova za: Energetska obnova Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave: Bušenje eksploatacijske bušotine Kor-2 u Velikom Korenovu –  Bjelovar;
 • Ugovor br. 27-06-Ra/19 za bušenje eksploatacijske bušotine kor-2 u Velikom Korenovu – Bjelovar;
 • Izjava o partnerstvu za projekt „Bjelovarska parasportska škola“ – partner Bjelovarski sportski savez osoba s invaliditetom;
 • Izjava o partnerstvu za projekt „Inkubator ideja“ – partner Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva;
 • Izjava o partnerstvu za projekt „Škola športa“ – Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Voditelj projekta – Ivana Bekavac;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Administrator 1 – Zdravko Pavec ;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Administrator 2 – Antonio Dinjar;
 • Tablica radnih sati za projekt „Mi to možemo“ – Voditelj projekta – Ivana Bekavac;
 • Računovodstvena dokumentacija i platne liste članove projektnog tima za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Računovodstvena dokumentacija i platna lista za Voditelja projekta Ivana Bekavac za projekt „Mi to možemo“;
 • Nalog za isplatu plaća i putnih troškova kroz projekt „Vrtići po želji roditelja“ – DV Bjelovar;
 • Nalog za isplatu plaća i putnih troškova kroz projekt „Vrtići po želji roditelja“ – DV Bubamara;
 • Nalog za isplatu plaća i putnih troškova kroz projekt „Vrtići po želji roditelja“ – DV Ciciban;
 • Nalog za isplatu plaća i putnih troškova kroz projekt „Vrtići po želji roditelja“ – DV Osmijeh;
 • Nalog za isplatu plaća i putnih troškova kroz projekt „Vrtići po želji roditelja“ – DV Pinokio;
 • Nalog za isplatu plaća i putnih troškova kroz projekt „Mi to možemo“ – Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Nalog za isplatu plaća i putnih troškova kroz projekt „Mi to možemo“ – Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Povećanje kvalitete života umirovljenika aktivnim starenjem u Bjelovaru“ – partner Udruga Bjelovarski slavuji-fakini;
 • Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu „Povećanje kvalitete života umirovljenika aktivnim starenjem u Bjelovaru“ – partner Udruga Bjelovarski slavuji-fakini;     
 • Dopis – Dostavljanje Izjave o partnerstvu za projekt „Povećanje kvalitete života umirovljenika aktivnim starenjem u Bjelovaru“ – partner Udruga Bjelovarski slavuji-fakini;
 • Izjava o partnerstvu za projekt „Lokalni volonterski centar UTIB“ – partner Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Zamolba za isplatom sredstava temeljem Ugovora o ustupanju tražbine radi ispunjenja (cesija) prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt „Nabava električnih bicikala“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava sa Tablicom potraživanih troškova sa pokazateljima za projekt „Mi to možemo“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava sa Tablicom potraživanih troškova sa pokazateljima za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Izjava o ne postojanju dvostrukog financiranja za projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Izjava o ne postojanju dvostrukog financiranja za projekt „Mi to možemo“;
 • Računovodstvena dokumentacija i platne liste članova projektnog tima za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Računovodstvena dokumentacija i platne liste za Voditelja projekta Ivana Bekavac za projekt „Mi to možemo“;
 • Dopis – Dostavljanje dokumentacije za isplatu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt „Nabava električnih bicikala“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstava na projektu „Aktivni u starosti“ – partner Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu za projekt „Aktivni u starosti“ – partner Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu za projekt „Inkubator ideja“ – partner Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2, Djetinjstvo bez gladi;
 • Tablica potraživanih troškova, Djetinjstvo bez gladi;
 • Prilog 09. Izjava korisnika, Djetinjstvo bez gladi;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2 za PII – Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića;
 • Završno izvješće za PII – Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br.1 za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br.2 za Energetsku obnovu zgrade Poručne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica, KK.04.2.1.04.0668 (sustav eFondovi);
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188 (sustav eFondovi);
 • Ažurirani Plan nabave za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi, KK.04.2.1.04.0188 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 3 za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228 (sustav eFondovi);
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 3 za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224 (sustav eFondovi);
 • Prijava projekta Energetska obnova Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade V. osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade I. Osnovne škole Bjelovar na adresi Željka Sabola 14, Bjelovar na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko KOrenovo 115, Veliko Korenovo na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prijava projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Ugovor br. 8-06-Ro/19 za  anti stres podlogu za dječje igralište u parku Borik u

Bjelovaru zaključen s trgovačkim društvom Šamec d.o.o. Bjelovar;

 • Dodatak br. 1 Ugovora br. 18-06-U/19 o izradi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za razdoblje od 2020.-2022. godine zaključen s Tehnološkim parkom Bjelovar d.o.o.;
 • Javni poziv za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.“;
 • Odluka o pokroviteljstvu na manifestaciji „Festival kose- Sunce Bjelovara u Vašoj kosi“ ;
 • Ugovor o pokroviteljstvu na manifestaciji „Festival kose- Sunce Bjelovara u Vašoj kosi“ potpisan sa tvrtkom “Shapeit” j.d.o.o. iz Zagreba;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Pčelarska udruga „Bilogora“ Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Perec;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Pranić;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga žena Gudovac;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Socijalna zadruga „Pružimo ruke“;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Empirio Cosmetics (Dario Matejčić), Zagreb;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Vukojević, Čazma;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- PG RAD-KOM d.o.o., Zagreb;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Samardžić Sanja, Opuzen;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Blažeković Ivan;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Influenta-obrt za obrazovanje;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Ankica Kraljić;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Mirela Rajčević;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga HRV (volonteri: Drago i Vera Pavelić);
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga HRV (volonter: Davor Zimski);
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga HRV (volonteri: Mirjana i Branko Brajdić);
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Domaća radinost, Ivan Rođak;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Kreativna udruga „Poklonček“, Koprivnica;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga Eko kultura;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Tradicijski kulturni centar Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Lebinac, Velika Pisanica;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga žena „Nova nada“, Stari Pavljani;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Airsoft klub Scorpions;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Vlajs usluge j.d.o.o.;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- OPG Jerešić;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Svjećarsko – medičarski obrt „Horvat“;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Domaća radinost, Vesna Ranilović;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga HVIDRA;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Corny- obrt za pečenje plodina i trgovina;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Švrljica- obrt za trgovinu i usluge;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Udruga Jelena;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Stop 2- obrt za ugostiteljstvo i trgovinu;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Ugostiteljski obrt „Mario“;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Grine- obrt za zabavne igre;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Mitsab j.d.o.o.;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- Petar Pan 1- obrt za zabavne i rekreacijske djelatnosti;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- EuroPin d.o.o.- obrt za zabavne igre;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.- LO.LE.- obrt za zabavne igre
 • Pravilnik o kreditiranju i subvencioniranju kamata iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2019.“;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za pokriće dijela troškova organiziranog sudjelovanja na strukovnom skupu i edukaciji frizera i kozmetičara – OMC Svjetsko prvenstvo frizera i kozmetičara koje se održava od 12. – 17. rujna 2019. godine u Parizu, Francuska;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za pokriće dijela troškova za tisak reklamnog materijala (roll up bannera) za potrebe rada Udruženja obrtnika Bjelovar;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za pokriće dijela troškova za sudjelovanje obrtnika na stručnom seminaru „FESTIVAL KOSE – SUNCE BJELOVARA U VAŠOJ KOSI“ koji se održava 6. listopada 2019. godine u Bjelovaru;
 • Ugovor o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. građevina koja se nalazi unutar prostornih međa “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara” u Ul. Ferde Rusana 4;
 • Ugovor o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. građevina koja se nalazi unutar prostornih međa “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara” u Ul. P. Preradovića 8;
 • Ugovor o sufinanciranju sanacije i obnove krova građevine za 2019 građevina koja se nalazi unutar prostornih međa “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara” u Ul. Matice hrvatske 12;
 • govor o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. građevina koja se nalazi unutar prostornih međa “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara”, Trg Stanka Vraza 1;
 • Ugovor o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019., građevina koja se nalazi unutar prostornih međa “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara”, Ul. Matice hrvatske 14;
 • Ugovor o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019., građevina koja se nalazi unutar prostornih međa “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara”, Ul. Jurja Haulika 28;
 • Konačna Listu prioriteta za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu;
 • Ugovor br. 19-05-Ra/19 od 20.09.2019. unutrašnje uređenje društvenog doma dr. A. Starčević;
 • Odluka o dodjeli sredstava oračima;
 • Odluka o dodjeli sredstava PP HV Husari;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac, k.č.br. 3735 k.o. Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga dopune Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2019.2020.
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Kulturnog i multimedijalnog centra Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statuta Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni naziva ustanove „Pučkog otvorenog učilišta“ u „Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni zaštitnog znaka ustanove;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut „Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom redu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Programa izgradnje Poslovne zone „Korenovo“ za razdoblje od 2020. do 2022. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgradnji „Nogometnog stadiona Bjelovar“ na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgradnji FAZE 1 „Nogometnog stadiona Bjelovar“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izdavanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content