Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (travanj 2017. – lipanj 2017.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u travnju, svibnju i lipnju 2017. godine donio sljedeće akte:
 
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju od dvije godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za slugu deratizacije područja Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave na remontu strojarnice gradskih bazena Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za radove na sanaciji zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 15 u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju izlaza iz zone „Jug“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje;
• Odluka o odabiru jednostavne nabave za održavanje komunalne opreme (dječja igrališta, klupe, košarice i dr.) na području Grada Bjelovara;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Osnaženi za sutra“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Korak dalje“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Budimo uključeni i mi“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Poludnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama“;
• Odluka o davanju stana u najam (3 odluke);
• Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o podnajmu stana;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6;
• Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam (2 odluke);
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Djetinjstvo bez gladi“;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Slavonska cesta) za korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Distribucijsko područje ELEKTRA Bjelovar;
• Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi za vrijeme trajanja manifestacije Terezijana;
• Rješenje ugostiteljskom objektu „Šljukin gon“ Bjelovar o produljenom radu radi održavanja svadbene svečanosti;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar za cvjetni atelje Nives-edukacija;
• Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva „Hittner“ d.o.o. Bjelovar za korištenje sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2016.“;
• Odluka o dodjeli gradskog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8, Udruzi za zaštitu potrošača;
• Odluka o dodjeli gradskog prostora u Ulici I.Viteza Trnskog 12, Udruzi skauti Sveti Juraj;
• Odluka o davanju na korištenje gradskog prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a Bjelovarskom kazalištu;
• Odluka o dodjeli gradskog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 Klubu veterana A satnije;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka HSP-u;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici J.J.Strossmayera 3 HSLS-u;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 Hrvatskim laburistima;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HSU-u;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici A. Mohorovičića 59 ORAH-u;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HNS-u;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HSS-u;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G. Massaryka 8 ABB-u;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 Vijeću albanske nacionalne manjine;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Demetrovoj 1 Vijeću srpske nacionalne manjine;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave na nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju biciklističkog stajališta s pratećim sadržajima u Gornjim Plavnicama;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju sanitarno-fekalne kanalizacije u Radničkom naselju – dio Faze VI;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete od Trga S. Radića pored SRC Mladost do Ulice Andrije Mohorovičića;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Studije prethodne izvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom Grada Bjelovara;
• Odluka o sklapanju dodatka I Ugovoru broj 20-05/17-U za dizajn i tisak strateškog dokumenta „Strategija razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.“;
• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (subvenciji) tvrtki Poduzeće za ceste d.o.o. iz Bjelovara;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Anonimni sastanci članova udruge sa problemom alkoholizma“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Domovinski rat i dječji sat“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu ROL (radno okupacijska i logopedska terapija) za LEPTIRIĆE;
• Odluka o uređenju Spomen područja „Barutana 1991“;
• Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora;
• Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama;
• Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta „Sanacija statike na poslovnoj zgradi na Trgu hrvatskih branitelja 15;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju vlage na zgradi II OŠ Bjelovar – PŠ CENTAR u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za uslugu čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju fasade na zgradi V OŠ Bjelovar u Bjelovaru – završna faza;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V;
• Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine – simentalac na području Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva a sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja ( prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine simentalac na području Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara, tijekom 2016.-2020. godine;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za držanje konja pasmine gidran na području Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima s područja Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
• Odluka o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti oružja i streljiva;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara(k.o. Brezovac) za korist HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara ( k.o.Bjelovar-Sredice) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara ( k.o.Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak utvrđivanju Prijedloga odluke o porezima Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga uputa o provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a) i nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a);
• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2017. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara;
 
Podijeli s prijateljima!
Back to top