Prostorni plan uređenja Grada Bjelovara – 5. izmjene i dopune – obavijest o izradi plana

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA : 350-02/17-01/7
URBROJ : 2103/01-06/5-16-28
Bjelovar , 11. 7. 2017.
PREDMET : 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA
Obavijest o izradi plana – objava na web stranici Grada
Osnovom Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17) (dalje : Zakon), Grad Bjelovar je pokrenuo proceduru donošenja 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA (dalje : Plan).
Člankom 88. Zakona propisano je da nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana, obavještava javnost o izradi u Informacijskom sustavu prostornog uređenja i na web stranicama jedinice lokalne samouprave.
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.
Odluka o izradi donijeta je na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. lipnja 2017. godine i objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 4/2017.
Javnost će, sukladno zakonskim propisima, biti obaviještena o terminu javne rasprave.
PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Back to top