Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2012” za 2012. godinu

Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara, o kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva u 2012. godini, iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2012“ za 2012. godinu, Klasa: 403-01/12-01/2, Urbroj: 2103/01-02-12-11 od 16. ožujka 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara objavljuje

JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA
NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE
IZ KREDITNE LINIJE „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2012” za 2012. GODINU

 1. KORISNICI KREDITA
  • Obrti,
  • Mala i srednja trgovačka društva,
  • Zadruge,
  • Profitne ustanove,
  • Obiteljska gospodarstva koja su najmanje u 51% vlasništvu državljana Republike Hrvatske.

  Pravo na korištenje kredita ima korisnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

 2. IZNOS KREDITA
  • najniži iznos, 40.000,00 kuna (u protuvrijednosti EUR-a),
  • najviši iznos je određen do iznosa od 2.500.000,00 kuna (u protuvrijednosti EUR-a).
 3. NAMJENA KREDITA
  • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata,
  • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
  • obrtna sredstva u funkciji investicije (do 20%).
 4. ROK OTPLATE, POČEK, ISKORIŠTENJE I DINAMIKA OTPLATE KREDITA
  • otplata do 10 (deset) godina,
  • poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate,
  • rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci,
  • dinamika otplate kredita: mjesečne, tromjesečne ili polugodišnje rate.
 5. KAMATNA STOPA
  • tromjesečni Euribor + 5,55 p.p. godišnje,
  • Visina Euribor-a utvrđuje se kalendarski kvartalno dva radna dana prije prvog u mjesecu i vrijedi za tekući kvartal,
  • obračun i naplata kamate: mjesečno ili kvartalno,
  • u razdoblju korištenja i počeka plaća se kamata (kamatna stopa za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka se ne subvencionira, poduzetnik u potpunosti podmiruje kamatu u visini redovne kamate).
 6. SUBVENCIJA GRADA
  • Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2012“ po stopi od 2,0% (dvaposto).
  • Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje.
 7. NAKNADA
  • 0,65% (nulacijelihšezdesetpetposto) jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita.
 8. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA
  • Hipoteka u minimalnom omjeru 1:1,3
  • ostali instrumenti prema zahtjevu Banke
 9. STATUS PODUZETNIKA
  • nije uvjetovan kao deponent Banke.
 10. OTKAZ KREDITA
  Ako Poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita u roku od 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati Ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate.Ukoliko Banka otkaže Ugovor o kreditu i isti proglasi dospjelim u cijelosti, Poduzetniku se obračunava kamata u cijelosti bez subvencije Grada Bjelovara, koji se u tom slučaju oslobađa od obveza plaćanja iste.
 11. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
  Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na poslovni račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita.Dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Poduzetnika.
 12. OBVEZAN PRILOG UGOVORA O KREDITU
  • plan otplate kredita
 13. KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI
  Prilikom analize kreditne sposobnosti Banka ima pravo tražiti od Poduzetnika dodatnu dokumentaciju. Ocjenu kreditne sposobnosti donosi Banka na temelju vjerodostojne dokumentacije, koju Poduzetnik prilaže uz Zahtjev za kredit.Ovisno o kreditnoj sposobnosti Poduzetnika, Banka ima pravo odbiti kredit, odnosno odobriti manji iznos kredita od odobrenog iznosa na Povjerenstvu.

  Sukladno Projektu Banka s Poduzetnikom sklapa pojedinačni Ugovor o kreditu, kojim se utvrđuje način korištenja i povrat kredita te eventualni dodatni instrumenti osiguranja sukladno poslovnoj politici i internim Odlukama Banke.

  Poslovni račun Poduzetnika ne smije biti neprekidno blokiran više od 30 (trideset) dana, iznimno 60 (šezdeset) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

 14. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
  Zahtjevi se podnose po objavi Javnog poziva osobno ili poštom na adresu:

  GRAD BJELOVAR
  Trg Eugena Kvaternika 2
  43000 Bjelovar
  s naznakom „ BJELOVARSKI PODUZETNIK 2012”

 15. Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita, kao i popis potrebne dokumentacije podiže se u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 46.Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063.
 16. Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala.
 17. Nepotpuni zahtjevi za kredit neće biti razmatrani.
 18. Konačnu odluku o odobrenju Zahtjeva donosi Banka na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2012“ za 2012. godinu.
 19. Ovaj Javni poziv se odnosi na Zahtjeve koji će se provoditi sa bankama s kojima je Grad Bjelovar potpisao Ugovor o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2012“ za 2012. godinu (Erste & Steiermarkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austrija d.d., Zagrebačka banka d.d. i Splitska banka d.d.).

KLASA: 403-01/12-01/2
URBROJ: 2103/01-01-12-23
Bjelovar, 16. svibanj 2012.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

Back to top