Detaljni plan uređenja zone Trojstveni Markovac 2

Odluka o objavljivanju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 4/08.

DPU Zone Trojstveni Markovac 2 - Korištenje i namjena površina / 0.8 MiB /

DPU Zone Trojstveni Markovac 2 - Način i uvjeti gradnje / 1.0 MiB /

DPU Zone Trojstveni Markovac 2 - Oblici korištenja i način gradnje / 0.8 MiB /

DPU Zone Trojstveni Markovac 2 - Promet / 0.8 MiB /

DPU Zone Trojstveni Markovac 2 - Telekomunikacije i energetski sustav / 0.9 MiB /

Back to top