Građevinska dozvola – investitor, Dukat d.d. mliječna industrija

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje
prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000019
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0009
Bjelovar, 03. 04. 2017.
Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor DUKAT mliječna industrija dioničko društvo, HR-10000, Marijana Čavića 9, OIB 25457712630 zastupan po Mladen Carek dipl. ing. građ., OIB: 57331190939 – Prostor EKO d.o.o. na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Back to top