Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacija o izradi nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: 351-01/17-01/8
URBROJ: 2103/01-06/1-17-20
Bjelovar, 5. prosinca 2017.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora na temelju članka 163. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 1. i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) daje sljedeću

INFORMACIJU
o izradi nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara
za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Tijelo nadležno za izradu Plana:
Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.

Naziv Plana i njegov obuhvat:
Plan gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje 2018.-2023. godine.

Nacrt prijedloga Plana sadrži sve mjere, podatke, popise, organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, rokove i nositelje izvršenja Plana koji su propisani navedenim člankom 21. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17).

Zakonsko uporište za izradu i donošenje Plana:
Članak 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17).

Sažetak postupka koji se provodi vezano za izradu i donošenje Plana:
Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje 2018.-2023. godine javno se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Pravovremeno zaprimljena mišljenja, prijedlozi i primjedbe se razmatraju i odlučuje se o njihovoj opravdanosti. Nadalje, nakon provedenog javnog uvida, potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područje (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša za navedeni Plan. Nadležno upravno tijelo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), propisa donesenih na temelju navedenog Zakona i Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine. Nakon propisane zakonske procedure Plan donosi Gradsko vijeće Grada Bjelovara. Plan se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” i na službenoj mrežnoj stranici Grada Bjelovara.

Rok i način i davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti:

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt prijedloga Plana dostavljaju se u razdoblju od 6.12.2017. zaključno s 6.01.2018. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt prijedloga Plana mogu se dostaviti:

  • putem obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr) pod rubrikom savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine – nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara 2018.-2023. (ispunjeni obrazac potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte: mbirac@bjelovar.hr) ili
  • redovnom poštom na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine),
    odnosno,
  • mogu se upisati u Knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga nacrta Plana koja se nalazi izložena uz predmetni dokument u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, u prostoriji broj 38 / 2 kat radnim danom od 7,00 – 15,00 sati.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani.

PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content