Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

KLASA : 350-02/17-01/23
URBROJ : 2103/01-06/1-18-57
Bjelovar , 24. 10. 2018.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, temeljem članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/2017) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) daje slijedeću :

INFORMACIJU
O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE
I ODREĐIVANJU SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ
5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

Nadležno tijelo za postupak Strateške studije utjecaja na okoliš :
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar,

Pravni temelj
Članak 68. Zakona o zaštiti okoliša i članak 5. i 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana, odnosno programa za koji se izrađuje strateška studija
Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje : izmjena Plana) utvrđeni su Odlukom o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4/17), Izmjenom odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/17) i 2. Izmjenom odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/18).

Osnovni razlozi za donošenje izmjene Plana su :

 1. uskladiti grafički i tekstualni dio Plana s izmjenama plana višeg reda (PP BBŽ),
 2. ažurirati Plan sukladno novim propisima,
 3. ažurirati stanje komunalne, prometne, energetske i druge infrastrukture,
 4. poboljšati grafički prikaz građevinskih područja,
 5. ucrtati arheološko nalazište prema zaključku Ministarstva kulture,
 6. valorizirati zahtjeve za izmjenom prostornog plana pristigli nakon postupka legalizacije od pravnih i fizičkih osoba,
 7. planirati korištenje geotermalnih voda iz geo-elektrane „VELIKA 1“ u Cigleni i izvorišta u Velikom Korenovu.
 8. izmjena namjene u gospodarskoj zoni KORENOVO umjesto namjene R2 – športsko-rekreacijska namjena (jahački centar/hipodrom) promjeni u namjenu I1, I2, K1, K2, K3 temeljem zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo.
 9. izmjena trase 110 kV kabla na lokaciji Slavonska cesta-p.Bjelovacka-istočna obilaznica.
 10. proširenje građevinskog područja za lokaciju novog dječjeg vrtića uz vjerski objekt.
 11. dodana namjena u planiranoj poslovnoj zoni Ciglena, osim namjene K1-poslovna, pretežno uslužna dodaje se I1 – gospodarska namjena – proizvodna.
 12. dodatno utvrđivanje dozvoljenih sadržaja zone odlagališta otpada Doline.

Sažetak postupka
Odluka o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, (klasa : 350-02/17-01/23, urbroj : 2103/01-01-17-53 od 22.10.2018.), objavljena je na mrežnim stranicama Grada Bjelovara i u Službenom glasniku Grada Bjelovara.

Odluci je prethodilo Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-612-07/17-71/331, URBROJ : 517-07-2-2-17-2 od 23.11.20170. i KLASA: 612-07/18-62/21, URBROJ: 517-05-2-3-18-2 od 3.10.2018.), s izrekom da je izmjena Plana prihvatljiva za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene.

Odluka sadrži navedeno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (prilog 1.), redoslijed radnji koje će se provesti u postupku (prilog 2.) i popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku (prilog 3.).

Tijela i osobe određene posebnim propisima imaju pravo i obvezu, u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela za postupak, dostaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka za koje smatraju da se moraju obraditi u Strateškoj studiji, a vezani su isključivo uz njihov djelokrug rada.

U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, nadležno tijelo za postupak, dužno je osigurati informiranje javnosti, koja sudjeluje svojim pisanim mišljenjima i prijedlozima za određivanje sadržaja strateške studije.

Navedena pisana mišljenja i prijedlozi dostavljaju se nadležnom tijelu za postupak, koje ih razmatra i utvrđuje konačni sadržaj Strateške studije te donosi Odluku o sadržaju Strateške studije.

Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima – sudionici u postupku određivanja sadržaja strateške studije – dostavna lista (prema prilogu 3) :

 • MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar
 • MINISTARSTVO OBRANE, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA, Inspektorat, Vlahe Paljetka 2, 43000 Bjelovar
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 • MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 Zagreb
 • DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Bjelovar, Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar
 • HRVATSKE ŽELJEZNICE-INFRASTRUKTURA” d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
 • HRVATSKE ŠUME d.o.o. , UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar
 • JANAF d.d., Miramarska cesta 24., 10000 Zagreb
 • KOMUNALAC d.o.o., Livadićeva 14a 43000 Bjelovar
 • HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 • ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BBŽ, Trg E. Kvaternika 14, 43000 Bjelovar
 • BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Ul. Dr.Ante Starčevića 8., 43000 Bjelovar
 • BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Ul. Dr.Ante Starčevića 8., 43000 Bjelovar
 • JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ, M.Novačića 13., 43240 Čazma
 • HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
 • HRVATSKE CESTE d.o.o., TI Bjelovar, Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BBŽ, Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar
 • HOPS d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb
 • HEP-ODS d.o.o., DP “ELEKTRA BJELOVAR”, Petra Biškupa 5, 43000 Bjelovar
 • ELEKTROMETAL – distribucija plina d.o.o., Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar
 • HRVATSKE VODE, VGO ZA VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE, VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA “ČESMA – GLOGOVNICA”, Vatroslava Lisinskog 4 b, 43000 Bjelovar
 • BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE, Ul. Dr.Ante Starčevića 8., 43000 Bjelovar
 • VODNE USLUGE d.o.o., Livadićeva 14a 43000 Bjelovar
 • KOMUNALAC” d.o.o., Livadićeva 14a 43000 Bjelovar
 • OPĆINA SEVERIN, Severin 137, 43274 Severin
 • OPĆINA ROVIŠĆE, Trg hrv.branitelja 2, 43212 Rovišće
 • OPĆINA KAPELA, Bilogorska 90, 43203 Kapela
 • OPĆINA VELIKO TROJSTVO, Braće Radić 28, 43226 V.Trojstvo
 • OPĆINA NOVA RAČA, Trg S.Radića 56, 43272 ‘Nova Rača
 • OPĆINA IVANSKA, S.Kolara 1, 43231 Ivanska
 • OPĆINA ŠTEFANJE, Štefanje 61, 43246 Štefanje
 • OPĆINA FARKAŠEVAC, Farkaševac bb, 10344 Farkaševac
 • ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
 • Grad Bjelovar – UO za gospodarstvo
 • Grad Bjelovar – UO za društvene djelatnosti

Način očitovanja javnosti u određivanju sadržaja strateške studije
U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara u pisanom obliku

Adresa dostave : Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2. , 43.000 Bjelovar s naznakom: „SPUO za 5. izmjene PPU GB“.

Rok dostave mišljenja : 30 dana od dana objave ove informacije.

Sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije, nadležno tijelo za postupak, organizira konzultacije koje će se objaviti posebnim pozivom na mrežnoj stranici Grada Bjelovara i slanjem poziva na adrese navedene u ovoj Informaciji.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka
Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara na mrežnoj stranici Grada Bjelovara.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

 

 

 Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content