Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 2103/01-06/6-19-0009
Bjelovar, 05.03.2019.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011, po opunomoćeniku Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 35069807615 na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17. i 114/18.), izdaje

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI
LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2103/01-06/12-17-0009, od 27.06.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, izvršna dana 13.07.2017. godine mijenja se u točki I. izreke u dijelu koji se odnosi na katastarske čestice tako da sada glasi:
na katastarskim česticama k.č.br. 1181/15, 1181/1, 1187/1, 1193/1, 1193/2, 1194/3, 1194/1, 598/26, 598/39, 598/20, 698/1, 1342/16, 1199, 1196/2, 697/3, 1205/1, 584/1, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 590/15, 595/2, 598/31, 860/1, 57/6 i 693/16, sve k.o. Ždralovi, k.č.br. 1256/1 k.o. Višnjevac, k.č.br. 813 k.o. Trojstveni Markovac, k.č.br. 1473 k.o. Bjelovar-Sredice, k.č.br. 795, 558, 761, 574, 807 i 802, sve k.o. Stare Plavnice, k.č.br. 228, 316, 1861 i 61, sve k.o. Gudovac na području Grada Bjelovara u naseljima Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani, Letičani, Puričani, Trojstveni Markovac, Bjelovar, Stare Plavnice i Gudovac, prema priloženom idejnom projektu koji je sastavni dio ovog rješenja:

1. idejni projekt – izmjene i dopune idejnog projekta, oznake VPB-TLD-19-0001 od 01.2019. godine, ovlašteni projektant Domagoj Bubrig, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2948 (VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO dioničko društvo za projektiranje HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB 35069807615).
II. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011, po opunomoćeniku Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 35069807615, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 08.02.2019. godine izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za:
– građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara
na katastarskim česticama k.č.br. 1181/15, 1181/1, 1187/1, 1193/1, 1193/2, 1194/3, 1194/1, 598/26, 598/39, 598/20, 698/1, 1342/16, 1199, 1196/2, 697/3, 1205/1, 584/1, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 590/15, 595/2, 598/31, 860/1, 57/6 i 693/16, sve k.o. Ždralovi, k.č.br. 1256/1 k.o. Višnjevac, k.č.br. 813 k.o. Trojstveni Markovac, k.č.br. 1473 k.o. Bjelovar-Sredice, k.č.br. 795, 558, 761, 574, 807 i 802, sve k.o. Stare Plavnice, k.č.br. 228, 316, 1861 i 61, sve k.o. Gudovac na području Grada Bjelovara u naseljima Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani, Letičani, Puričani, Trojstveni Markovac, Bjelovar, Stare Plavnice i Gudovac, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake: VPB-PIP-19-0002; Rev.0. od siječnja 2019. godine, izdana po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Domagoju Bubrigu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2948 (VPB d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271).
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
d) propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela utvrđeni su u postupku lokacijske dozvole te isti ostaju na snazi
– Sukladno članku 149. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17 i 114/18) ne pribavljaju se posebni uvjeti, budući da predmetna izmjena nema utjecaja na posebne uvjete.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja izmjene i/ili doprune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPŽ bjelovarsko-bilogorske “Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije br. 02/01, 13/04, 07/09, 06/15 i 05/16
– PPUG Bjelovara Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16.
– GUP grada Bjelovara – III. (ciljane) ID “Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7/04, 3/09, 6/12 i 6/18”
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to odredbama za provođenje PP Bjelovarsko-bilogorske županije, PPU Grada Bjelovara, GUP Grada Bjelovara.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka, te se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. i 148. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 25.000,00 kuna na račun broj HR4324020061802400001 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 8/17., 37/17. i 129/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara

Podijeli s prijateljima!
Back to top